3-2403/2

3-2403/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

17 APRIL 2007


Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER BROTCORNE

Art. 19

Dit artikel waarvan de huidige tekst § 1 wordt aanvullen met een § 2, luidende :

« § 2 — In afwijking van de voorgaande paragraaf, kan de zoneraad tijdens zijn installatievergadering bij meerderheid van zijn leden beslissen om niet over te gaan tot de oprichting van een zonecollege. In dat geval oefent de zoneraad integraal alle bevoegdheden van het zonecollege uit.

Voor de toepassing van het vorige lid :

1ŗ moeten in de zin van de huidige wet de woorden « voorzitter van het college » worden gelezen als « voorzitter van de raad »;

2ŗ zijn de artikelen 22, vierde lid, 25, vierde lid, 26, § 1, eerste lid, 26, § 2, derde lid, 26, § 2, vierde lid, 27, 28, 29, 34, 36, 39, 43, eerste lid, 43, vierde lid, 45, 46, derde lid, 47, 48, 50, 54, 55, tweede tot zesde lid, 56, 57, 58, eerste, tweede en vierde lid, 59, 60, 61, 72, eerste lid, 72, vierde lid, 73, § 1, vijfde lid, 73, § 2, vierde lid, 73, § 3, 74, 76, 77, 78, § 2, 81, § 2 en 3, 82, 86, tweede lid, 87, 88, 89, 90, tweede en derde lid, 91, 106, eerste tot derde lid, 107, 108, 111, eerste en derde lid, 112, § 1, tweede en derde lid, 112, § 1, vierde lid, 112, § 2, 120 en 121 van overeenkomstige toepassing op de zoneraad ».

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe een zo soepel mogelijk systeem van organen in het leven te roepen waarbij de zoneraad mag beslissen om niet over te gaan tot de oprichting van een zonecollege als de meerderheid van de burgermeesters van de zone daaraan de voorkeur geven. Die beslissing kan telkens bij de aanvang van het mandaat van de zoneraad worden genomen.

In bepaalde zones kan men het moeilijk vinden om een akkoord te bereiken op het niveau van de zone gezien het beperkte aantal burgemeesters in het college. Men kan er dan de voorkeur aan geven alle gemeenten te laten deelnemen aan de besluitvorming in de zone en zo een maximale betrokkenheid van de burgemeesters te waarborgen.

Nr. 2 VAN DE HEER BROTCORNE

Art. 24

Dit artikel vervangen als volgt :

« De zone wordt bestuurd door een raad. De raad is samengesteld uit twee leden per gemeente. De raadsleden die de gemeente vertegenwoordigen worden respectievelijk aangewezen naar evenredigheid van het geheel van de gemeenteraden van de gemeenten die de hulpverleningszone vormen overeenkomstig de artikelen 167 en 168 van het Kieswetboek. »

Verantwoording

Artikel 24 regelt de samenstelling van de zoneraad. De raad is alleen samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten van de zone.

Dit amendement strekt ertoe de samenstelling van de zoneraad te wijzigen opdat de democratische krachten van de gemeenteraden (en van de verschillende meerderheden en opposities) zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn.

Nr. 3 VAN DE HEER BROTCORNE

Art. 67

In het tweede lid, eerste zin, de woorden « voor de toepassing van deze wet » vervangen door de woorden « voor de financiering van elke zone ».

Verantwoording

Dit amendement wil duidelijk stellen dat de financiėle inbreng van de federale overheid en van de gemeenten niet alleen betrekking heeft op deze wet, die als beperkend zou kunnen worden opgevat, maar ook op het budget in zijn geheel van de brandweerzone die op korte of middellange termijn zal moeten dienen om de meerkosten te dekken veroorzaakt door verhogingen in statuut, loonschaal of andere, die weliswaar zijdelings doch zonder enige twijfel toe te schrijven zijn aan deze basiswet.

Nr. 4 VAN DE HEER BROTCORNE

Art. 72

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Om niet aan artikel 65 te raken mag de regering de meerkosten van de hervorming niet proberen af te wentelen op de gemeenten.

Christian BROTCORNE.

Nr. 5 VAN DE HEER BEKE EN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 19

Dit artikel, waarvan de huidige tekst § 1 wordt, aanvullen met een § 2, luidende :

« § 2. De zoneraad kan tijdens zijn installatievergadering beslissen om, in afwijking van voorgaande paragraaf, bij meerderheid van zijn leden, niet over te gaan tot de creatie van een zonecollege. In dat geval oefent de zoneraad integraal alle bevoegdheden van het zonecollege uit.

In toepassing van het eerste lid :

1ŗ in de zin van de huidige wet, moeten de woorden « voorzitter van het college » gelezen worden als « voorzitter van de raad »;

2ŗ de artikels 22, vierde lid; 25, vierde lid; 26, § 1, eerste lid; 26, § 2, derde lid; 26, § 2, vierde lid; 27; 28; 29; 34; 36; 39; 43, eerste lid; 43, vierde lid; 45; 46, derde lid; 47; 48; 50; 54; 55, tweede tot zesde lid; 56; 57; 58, eerste, tweede en vierde lid; 59; 60; 61; 72, eerste lid; 72, vierde lid; 73, § 1, vijfde lid; 73, § 2, vierde lid; 73, § 3; 74; 76; 77; 78, § 2; 81, §§ 2 en 3; 82; 86, tweede lid; 87; 88; 89; 90, tweede en derde lid; 91; 106, leden 1 tot 3; 107; 108; 111, eerste en derde lid; 112, § 1, tweede en derde lid; 112, § 1, vierde lid; 112, § 2; 120 en 121 zijn van toepassing op de zoneraad. ».

Verantwoording

De samenstelling van de bestuursorganen van de hulpverleningszone zijn essentieel voor een democratische werking van een brandweerdienst. Dit amendement heeft tot doel een zo soepel mogelijk systeem van besluitvorming te voorzien.

Het essentiėle principe bij dit amendement is de zoneraad de mogelijkheid te geven om, met een meerderheid van de burgemeesters, te beslissen niet over te gaan tot de oprichting van een zonecollege. Sommige zones kunnen beslissen dat zij het mogelijk achten om tot besluitvorming te komen met het aantal betrokken burgemeesters. Of men kan van oordeel zijn dat alle gemeenten betrokken moeten worden bij de beslissingen van de zoneorganen en dus een maximale betrokkenheid nodig wordt geacht van de burgemeesters.

De keuze om een zonecollege niet op te richten geldt enkel bij de installatievergadering van de zoneraad. Dit is om te vermijden dat men deze mogelijkheid gaat gebruiken als vorm van motie van wantrouwen tegenover het bestaande college. Ter herinnering wijzen wij erop dat in de politiezones alle burgemeesters van rechtswege lid zijn van het politiecollege, dewelke het echte beslissingsorgaan is voor de dagelijkse werking van de zone. Het doel van dit amendement is ervoor te zorgen dat de burgemeesters ten volle hun verantwoordelijkheid inzake openbare veiligheid kunnen uitoefenen. In dit kader herhalen wij de aanbevelingen van de commissie Paulus van januari 2006 volgens dewelke « dient men bijzondere aandacht te hebben voor [...] de noodzaak aan een sterke betrokkenheid van de lokale besturen. De uitvoering van de basisbrandweerzorg speelt zich immers uitsluitend af op het lokale (gemeentelijke) niveau. De burgemeester draagt de verantwoordelijkheid voor de civiele veiligheidszorg binnen de gemeente en kan aansprakelijk gesteld worden. Dit betekent dat de burgemeesters (en de andere lokale mandatarissen) in staat moeten blijven de hoofdlijnen van het (gemeentelijk) civiele veiligheidsbeleid te bepalen. ».

Nr. 6 VAN DE HEER BEKE EN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 67

In het tweede lid, eerste zin, de woorden « die voor de toepassing van deze wet » vervangen door de woorden « die voor de financiering van elke zone »;

Verantwoording

Dit artikel is van groot belang voor het financiėle evenwicht van deze hervorming. Niet alleen is er aan de lokale besturen beloofd dat deze hervorming geen meerkost mag betekenen, ook is er toegezegd dat de verhouding van de kosten voor de civiele veiligheid moet evolueren naar een 50/50-kostenverdeling. Dit artikel omschrijft deze laatste belofte. Al is het in bedekte termen. Deze belofte werd nogmaals herhaald tijdens de Ministerraad van 9 februari 2007. Geen enkele gemeente zal meer moeten betalen tot de 50/50-kostenverdeling is bereikt. En vooral, dat de kosten van een eventueel nieuw statuut voor de brandweerlieden vallen onder de financiėle beloften van de regering.

Dit amendement strekt ertoe deze beloften scherp te stellen. De bepaling « die voor de toepassing van deze wet » is te restrictief. De financiėle inspanningen van de federale regering gelden voor elke meerkost die deze hervorming, direct of indirect, met zich meebrengt. Dan denken wij bijvoorbeeld aan de zekere meerkost die wijzigingen in het statuut van de brandweerlieden met zich zal meebrengen.

De politiehervorming heeft ons geleerd dat een dergelijke hervorming verschillende verborgen kosten met zich meebrengt :

— administratiekosten bij de oprichting van de rechtspersoon;

— kosten voor verhuizing, reorganisatie en rationalisering van de administratie;

— de kosten verbonden aan de transfer van gebouwen;

— de kosten verbonden aan de transfer van roerend goed;

— de kosten verbonden aan de installatie van een nieuwe boekhouding;

— verhoging van de personeelskosten los van de statuutwijzigingen (bureaumateriaal, calog, reorganisatie van organogram, elektronica, wijziging interne procedures, consultancy, ...).

Nr. 7 VAN DE HEER BEKE EN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 71

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

De bekrachtiging door een wet van de KB.'s zorgt er niet voor dat het Parlement zich alsnog inhoudelijk zal kunnen uitspreken over de genomen keuzes betreffende de financiering. Het zal slechts in staat zijn als geheel te bekrachtigen of te verwerpen, waardoor de financieringsregeling nog maar eens op de lange baan wordt geschoven. Op deze wijze zet de regering feitelijk het mes op de keel van de parlementsleden.

Het enige praktische gevolg zal zijn dat potentieel gerechtvaardigde klachten betreffende de toekomstige financieringsregeling ontnomen worden van hun recht hiertegen op te komen bij de Raad van State. Dergelijke, door deze regering herhaaldelijk toegepaste, methode is onaanvaardbaar en derhalve vragen wij schrapping van dit artikel.

Nr.8 VAN DE HEER BEKE EN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 107

In het tweede lid, tussen de woorden « zonecommandant » en « om de nodige voorzieningen te treffen » de woorden « of de verantwoordelijke voor de post die zijn gemeente bedient » invoegen.

Verantwoording

De burgemeester moet bij toepassing van artikel 107 een verzoek richten aan de zonecommandant om de nodige voorzieningen te treffen. Wanneer dit echter gaat om de hulp in te roepen van de brandweerdiensten voor die taken behorende tot de basisbrandweerzorg, lijkt het indieners van dit amendement nodig dat hiervoor niet steeds de lange hiėrarchische weg naar de zonecommandant moet gemaakt worden.

In dat geval zou de burgemeester eenvoudig ook de verantwoordelijke van de post die zijn gemeente bedient kunnen aanspreken om deze taken uit te voeren.

Wouter BEKE
Mia DE SCHAMPHELAERE.