Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-80

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-6205 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 30 oktober 2006 (N.) :
Verkeersveiligheid. — Vrachtvervoer. — Verlies van lading.

Naar aanleiding van mijn mondelinge vraag nr. 3-939 (Handelingen nr. 3-145, blz. 23) verklaarde de geachte minister dat de Ministerraad op 23 december 2005 beslist heeft om een werkgroep op te richten om alle aspecten inzake de veiligheid van het transportverkeer te regelen.

Een element ervan is de zeer algemene regels voor ladingbeveiliging te vervangen door specifieke regels. Zo zouden de politiediensten preventief de risico's op ladingverlies kunnen sanctioneren.

De geachte minister verklaarde dat in maart of april 2006 een stappenplan zou worden voorgelegd aan de federale regering met het oog op de goedkeuring van een koninklijk besluit.

Wat is de stand van zaken ?

Wanneer zullen de specifieke normen voor ladingbeveiliging van kracht worden ?

Antwoord : Aangaande de stand van zaken betreffende de nieuwe regelgeving inzake landingzekering, kan ik het geachte lid het volgende melden.

De eerste ontwerpteksten inzake de landingzekering werden aan de federale regering voorgesteld in het kader van de thema-Ministerraad  Mobiliteit  van 7 juni 2006. Na kennisname van deze ontwerpteksten verleende de Ministerraad zijn goedkeuring aan mijn voorstel om de regelgeving inzake ladingzekering te verfijnen en werd beslist dat over de ontwerpteksten verder overleg zou worden gepleegd met de sector en met de controlediensten van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en de politie.

Eind juli 2006, na verschillende overlegvergaderingen van de federale politie, die leidden tot een verdere verfijning van ontwerpteksten, werden de verfijnde ontwerpteksten voor advies overgemaakt aan de federale politie en aan de minister van Justitie. De federale politie bezorgde mij hierover eind augustus zijn advies. Het advies van de minister van Justitie heb ik vorige week ontvangen.

Momenteel worden de ontwerpteksten aangepast aan deze adviezen, om vervolgens te worden voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de goederenvervoersector en de gewesten.

De nieuwe regelgeving zal zo snel als de door de sector gevraagde overlegprocedures het toelaten worden ingevoerd.