Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-80

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Financiën

Vraag nr. 3-6150 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 25 oktober 2006 (N.) :
Co-ouderschap. — Fiscale behandeling.

Vanaf het aanslagjaar 2000 biedt het nieuw artikel 132bis van het WIB 1992 de mogelijkheid aan gescheiden levende ouders om de toeslagen op de belastingvrije som met betrekking tot het kind voor wie het hoederecht wordt gedeeld, voor de helft aan elk van beiden toe te kennen, op voorwaarde dat zij daartoe gezamenlijk een schriftelijke aanvraag indienen. Die aanvraag moet bij hun aangifte in de personenbelasting worden gevoegd. Ze geldt slechts voor één aanslagjaar en kan niet worden herroepen.

Indien de ouders opteren voor de verdeling van die toeslagen op de belastingvrije som, zijn de onderhoudsuitkeringen welke voor de kinderen betaald zijn, echter niet aftrekbaar van het totaal netto-inkomen. Inderdaad is de aftrek van onderhoudsgeld niet verenigbaar met de verdeling van de verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten laste nemen (randnummer 26 van circulaire nr. Ci. RH.331/532 273 (AOIF 5/2002) van 19 februari 2002 met verwijzing naar artikel 104, 1º en 2º, WIB 1992).

Deze facultatieve regeling heeft enerzijds het nadeel dat ze enkel op gezamenlijke aanvraag kan worden verkregen worden en bijvoorbeeld geen deel kan uitmaken van een rechterlijke beslissing bij kennelijke onwil van één der co-ouders.

Anderzijds heeft de facultatieve regeling, alhoewel ze goed bedoeld is, ook negatieve financiële gevolgen voor vele co-ouders. Stel dat de vrouw twee kinderen fiscaal ten laste heeft. Zonder aanvraag tot verdeling van de verhoging van de belastingvrije som van een kind ten laste geeft dit het volgende resultaat :

Vrouw : de belastingvrije som bedraagt 5 940 euro te verhogen met de verhoging voor twee kinderen ten laste (3 250 euro), in totaal 9 190 euro. De inkomensschijf van 25 % heeft betrekking op een inkomen van 0 tot 7 290 euro. De inkomensschijf van 30 % heeft betrekking op een inkomen van 7 290 tot 10 380 euro. De totale belastingvrije som levert een belastingvermindering op van 25 % voor de schijf tot 7 290 en 30 % voor de schijf van 7 290 tot 9 190 euro. In centen uitgedrukt : 1 822,50 + 570 = 2 392,50 euro

Man : de belastingvrije som bedraagt 5 940 euro. De totale belastingvrije som levert dus een belastingvermindering op van 25 % voor de schijf tot 5 940. In centen uitgedrukt : 1 822,50 euro.

Vrouw en man hebben in dit geval dus een belastingvermindering van 4 215 euro samen.

Stel daarentegen dat man en vrouw akkoord gaan en de verdeling vragen overeenkomstig artikel 132bis :

Vrouw : de belastingvrije som bedraagt 5 940 euro te verhogen met de verhoging voor 2 kinderen ten laste (3 250/2 euro), in totaal 7 565 euro. De totale belastingvrije som levert een belastingvermindering op van 25 % voor de schijf van 7 290 en 30 % voor de schijf van 7 290 tot 7 565 euro. In centen uitgedrukt : 1 822,50 + 82,50 = 1 905 euro.

Man : de belastingvrije som bedraagt 5 940 euro te verhogen met de verhoging voor 2 kinderen ten laste (3 250/2 euro), in totaal 7 565 euro. De totale belastingvrije som levert een belastingvermindering op van 25 % voor de schijf van 7 290 en 30 % voor de schijf van 7 290 tot 7 565 euro. In centen uitgedrukt : 1 822,50 + 82,50 = 1 905 euro.

Vrouw en man hebben dus een belastingvermindering van 3 810 euro samen. De verdeling doet hen samen 405 euro meer belastingen betalen ! Hoe meer kinderen, hoe hoger de verhoging is van de belastingvrije som en dus hoe nadeliger het is ze te verdelen over beide ouders.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel belastingplichtigen hebben geopteerd voor het facultatieve regime ?

2. Is de geachte vice-eersteminister zich bewust van de negatieve gevolgen van de totale ontoepasbaarheid van dit regime wanneer één van de ouders manifest onwillig is om een gezamenlijke aanvraag in te dienen ?

3. Is hij zich bewust van de negatieve financiële gevolgen van dit regime voor de co-ouders ?

4. Acht hij het nuttig om de bovenvermelde problemen te verhelpen en zo ja, binnen welke tijdspanne ?