Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-79

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-5984 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 12 oktober 2006 (N.) :
Brandbestrijding. — Gesloten centra. — Brand in het Nederlandse detentie- en uitzetcentrum Schiphol-Oost.

Ik verwijs naar het Nederlandse rapport Brand cellencomplex Schiphol-Oost — Eindrapport van het onderzoek naar de brand in het detentie- en uitzetcentrum Schiphol-Oost in de nacht van 26 op 27 oktober 2005 (zie www.onderzoeksraad.nl). Ook in BelgiŽ zijn er gesloten centra voor illegalen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Werden er, wat de gesloten centra in BelgiŽ betreft, voorzorgen genomen om te voorkomen wat in Schiphol gebeurd is ?

2. Hebben de diensten van de geachte vice-eersteminister, in samenspraak met de verantwoordelijken van de gesloten centra, een studie gewijd aan het genoemde Nederlands rapport ?

3. Hebben zijn diensten ter zake contacten met de algemene directies Humanisering van de Arbeid en Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, meer bepaald betreffende de toepassing van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers, het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex Welzijn op het Werk ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Vooraleer een gebouw in gebruik genomen wordt als gesloten centrum moeten steeds volgende veiligheidsmaatregelen genomen zijn :

— advies inwinnen van de openbare brandweer;

— opstellen van evacuatie- en interventieplannen;

— aanwezig zijn van brandbestrijdingsmiddelen;

— aanwezig zijn van veiligheidssignalering en veiligheidsverlichting;

— aanwezig zijn van een informatiedossier voor de brandweer (plannen, technische installaties, ...).

Bij elke aanpassing aan het gebouw wordt bovendien een nieuw controlebezoek door de openbare brandweer uitgevoerd.

Het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 betreffende de gesloten centra (artikel 118) voorziet dat minstens jaarlijks een brandoefening wordt georganiseerd (waarschuwings-, alarm- en evacuatieoefening). De brandbestrijdingsmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd door de leverancier.

Wat het personeel betreft, krijgen alle begeleiders zowel instructies als een opleiding inzake de evacuatie van de bewoners en het gebruik van de eerste blusmiddelen.

Inzake het toezicht, wordt de volledige brandveiligheid van de gesloten centra om de 3 jaar gecontroleerd door de dienst ę wettelijk toezicht Ľ van de Regie van de Gebouwen. De gesloten centra worden jaarlijks bezocht door de Interne Dienst preventie en bescherming op het werk (IDPB) van de FOD Binnenlandse Zaken. Het IDPB ziet toe op de toepassing van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) en de Codex Welzijn op het werk. Daarenboven worden voor alle gesloten centra risico-analyses uitgevoerd in samenwerking met de directies en de arbeidsgeneesheren.

Besluitend kan dan ook worden gesteld dat de huidige controles door de openbare brandweer, de Regie der Gebouwen en de IDPB voldoende waarborgen bieden voor de opvolging van de brandveiligheid in de gesloten centra. Vooralsnog werd geen studie gewijd aan het genoemde Nederlandse rapport.