3-2080/1

3-2080/1

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

15 FEBRUARI 2007


Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17bis en 18 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

(Ingediend door de heer Ludwig Vandenhove)


TOELICHTING


Overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 mei 2001 in uitvoering van artikel 17bis,  2, 3, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, kunnen momenteel biggen van minder dan 4 weken gecastreerd worden zonder enige verdoving.

Naar onze mening kan dat niet. Het wegnemen van delen van een dier zonder verdoving, is niet meer van deze tijd. Dat geldt naar onze mening ook wanneer er redenen van  nutsgebruik  van het dier zijn.

Ingrepen op dieren moeten naar onze mening dus op elk moment steeds onder verdoving plaatsvinden.

Vermits evenwel een probleem kan rijzen inzake de registratie van het benodigde verdovingsmiddel voorzien wij de inwerkingtreding van deze wet op 1 juli 2007 teneinde de Koning toe te laten de nodige uitvoeringsmaatregelen te nemen.

Ludwig VANDENHOVE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 17bis,  2, 3, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren vervallen de woorden  op het nutsgebruik van het dier of .

Art. 3

In artikel 18 van dezelfde wet wordt  3 opgeheven.

Art. 4

Deze wet treedt in werking op 1 juli 2007.

21 december 2006.

Ludwig VANDENHOVE.