3-1939/5

3-1939/5

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

25 JANUARI 2007


Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp


AMENDEMENTEN


Nr. 6 VAN DE HEER HAPPART C.S.

Artt. 3 en 4

De artikelen 3 en 4 doen vervallen.

Verantwoording

Zie de nota van de dienst Wetsevaluatie.

Nr. 7 VAN DE HEER HAPPART C.S.

Art. 5

Artikel 5 vervangen als volgt :

ę Deze wet treedt in werking op de eerste dag waarop een bepaling in werking treedt van de Boeken II en III van de wet van ... betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen. Ľ.

Verantwoording

Krachtens artikel 74 van de wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen is het niet onmogelijk dat de bepalingen van de wet op verschillende tijdstippen in werking treden. De Koning kan immers beslissen de bepalingen van die wet geleidelijk aan in werking te laten treden. Aangezien het rechtsmiddel waarin deze wet voorziet, de geschillen behelst over de schending van de rechten gewaarborgd door de Boeken II en III van de wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen, is het logisch de inwerkingtreding ervan parallel te regelen met die van de eerste bepaling van de Boeken II en III van die wet die in werking zal treden. Op dat moment zal het rechtsmiddel kunnen functioneren voor de betreffende bepaling(en) van de wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen die reeds in werking zijn getreden.

Jean-Marie HAPPART.
Berni COLLAS.
Ludwig VANDENHOVE.
Nele LIJNEN.