3-1894/2

3-1894/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

30 JANUARI 2007


Wetsontwerp houdende instemming met het akkoord, gesloten bij uitwisseling van brieven op 23 mei 2005, tussen de regering van het Koninkrijk België met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Republiek Frankrijk en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg inzake de samenwerking in de grensgebieden


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW TINDEMANS


I. INLEIDING

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergaderingen van 23 en 30 januari 2007.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Het gaat om een akkoord, tot stand gebracht via de uitwisseling van diplomatieke nota's die een aantal inhoudelijke wijzigingen aanbrengt aan de Samenwerkingsovereenkomst van 16 oktober 1980 tussen Frankrijk, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg betreffende « alle activiteiten van gemeenschappelijk belang » die de betrekkingen van nabuurschap kunnen versterken en verdiepen in de volgende geografische ruimte : Saarland, Lotharingen, het Groothertogdom Luxemburg en de regio's Trier en West-Palts.

Zowel de Franse Gemeenschap samen met het Waalse Gewest als de Duitstalige Gemeenschap, hebben, respectievelijk op 28 april 1998 en 13 augustus 1998, verzocht te mogen toetreden tot deze Overeenkomst.

Uiteindelijk behelst de nieuwe Overeenkomst de uitbreiding van aantal ondertekenende partijen tot vier Belgische entiteiten, met name de federale Staat, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.

De ruimte van samenwerking wordt uitgebreid tot het grondgebied van de Belgische provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen waarover de Staat, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap hun bevoegdheden geheel of gedeeltelijk uitoefenen.

Dit wetsontwerp werd aangenomen zonder verdere bespreking.

III. STEMMINGEN

De artikelen 1 en 2 alsook het geheel van het wetsontwerp nr. 3-1894/1 werd een parig aangenomen door de 10 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Elke TINDEMANS. François ROELANTS du VIVIER.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp (zie stuk Senaat, nr. 3-1894/1 - 2006/2007)