Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-5251 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 24 mei 2006 (N.) :
Brusselse instellingen. — Samenwerkingscommissie. — Uitbouw internationale rol van Brussel.

Artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen voorziet dat een samenwerkingscommissie opgericht wordt die beraadslaagt, volgens de procedure van de consensus, over initiatieven die de Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen kunnen nemen tot uitbouw en bevordering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel. Hetzelfde artikel vervolgt dat dergelijke initiatieven geheel of gedeeltelijk gefinancierd kunnen worden door de staatsbegroting.

Bij dit artikel heb ik de volgende vragen :

1. Wat wordt verstaan onder  procedure van de consensus . Betekent consensus met name dat alle partijen zonder uitzondering, dus eenparig, dienen akkoord te gaan ?

2. De betrokken initiatieven komen, volgens artikel 43,  Brussel  ten goede. Gelet op de gebruikte terminologie, met name  hoofdstedelijke functie  wordt onder  Brussel  de hoofdstad Brussel verstaan en niet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mocht het gewest bedoeld zijn zou de expliciete vermelding  Brussels Hoofdstedelijk Gewest  gebruikt zijn geworden. Quod non.

Is dit ook de interpretatie van de federale regering ?

Zo ja, op welke wettelijke basis werden de initiatieven gesitueerd in de 18 andere gemeenten gefinancierd ?

Zo neen, waarop baseert men zich om het woord  Brussel  te kwalificeren als  Brussels Hoofdstedelijk Gewest  ?

Gaat u ermee akkoord dat indien de kwalificatie  Brussels Hoofdstedelijk Gewest  weerhouden kan worden voor het in artikel 43 gebruikte  Brussel , alle 19 Brusselse gemeenten een hoofdstedelijke functie hebben in de ruime betekenis van het woord zoals bijvoorbeeld gebruikt in de notie  Brussels Hoofdstedelijk Gewest  ?

Is het dan niet zo dat in het tegenovergestelde geval de financiering dient stopgezet van alle initiatieven in de 18 andere Brusselse gemeenten, bij gebrek aan de vereiste  hoofdstedelijke functie  ?