Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-67

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-4940 van de heer Vandenhove d.d. 11 april 2006 (N.) :
Gemeentelijke administratieve Sancties. — Toepassing door de gemeenten.

De Gemeentelijke administratieve Sancties (GAS) zijn sedert 1 april 2005 wettelijk mogelijk.

Kan u mij laten weten :

— hoeveel steden en/of gemeenten en/of politiezones deze GAS reeds toepassen ?

— hoeveel administratieve boetes er in het kader van GAS in die steden en/of gemeenten en/of politiezones, die ze reeds toepassen, al uitgeschreven zijn ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Voorafgaand aan de beantwoording van de gestelde vragen wil ik opmerken dat de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd werden bij wet van 13 mei 1999 en dan ook reeds sedertdien door de gemeenten konden ingevoerd worden. De wijzigingswetten van 7 mei en 17 juni 2004 hebben het toepassingsgebied van de gemeentelijke administratieve sancties wel aanzienlijk uitgebreid vanaf 1 april 2005.

1. In samenspraak met mijn collega, minister Dupont, bevoegd voor het Grootstedenbeleid, werd in het kader van een wetenschappelijke studie opdracht gegeven een onderzoek te voeren naar de toepassing van de wet betreffende de administratieve sancties in de gemeenten.

Uit de voorlopige resultaten is gebleken dat — met een responsgraad van 67,7 % of 399 gemeenten op een totaal van 589 — er op 31 december 2005, reeds 41,4 % van de Belgische steden en gemeenten het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties hebben ge´mplementeerd in hun gemeentereglementen. Van de gemeenten die dit nog niet hebben gedaan, bleken er heel wat in de fase te zitten waarbij zij hun aangepaste politiereglementen aan de gemeenteraad voorleggen of dit in de nabije toekomst van plan zijn.

Deze studie is momenteel evenwel nog aan de gang en de definitieve resultaten mogen verwacht worden tegen eind juni 2006.

Alsdan zullen nog preciezere resultaten kunnen bekend gemaakt worden.

Hierbij wil ik nog opmerken dat de gemeentelijke administratieve sancties worden toegepast door steden en/of gemeenten en niet door de politiezones, zoals u vraag kan laten uitschijnen. Het is immers binnen de gemeente dat een reglement of verordening dient aangenomen te worden dat de mogelijke inbreuken omschrijft die aanleiding kunnen geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie en het is ook een gemeentelijke ambtenaar (of een provinciale ambtenaar) die de gemeentelijke administratieve geldboete dient op te leggen.

2. Specifieke gegevens met betrekking tot het aantal opgelegde administratieve geldboetes zijn mij momenteel niet bekend. Ik wil echter verwijzen naar hetgeen op vraag 1 geantwoord werd, meer bepaald dat, onafgezien van de 165 gemeenten die de gemeentelijke administratieve sancties reeds hebben opgenomen in hun reglementen en verordeningen, nog heel wat gemeenten in de implementatiefase verkeren. Bovendien dient ermee rekening te worden gehouden dat iedere gemeenten autonoom bepaalt — binnen de wettelijke grenzen — welke inbreuken zij wenst te beteugelen met gemeentelijke administratieve sancties; absolute cijfers aangaande het aantal opgelegde geldboetes zonder onderscheid naar aard en soort van de inbreuk, lijken mij dan ook een weinig significant beeld te kunnen verschaffen.