3-1812/4

3-1812/4

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

25 OKTOBER 2006


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid


AMENDEMENTEN


Nr. 23 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE EN DE HEER BEKE

Art. 3

Het voorgestelde artikel 21noviesdecies, § 1, eerste lid, vervangen als volgt :

« Art. 21noviesdecies. — § 1. De erkenning als houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw wordt van rechtswege toegekend aan de houder van een diploma van hoger onderwijs, afgeleverd door een door de bevoegde overheid erkende onderwijsinstelling, in het kader van specifiek onderwijs Vroedkunde dat ten minste 240 studiepunten omvat. »

Verantwoording

Opmerkingen van de Dienst Wetsevaluatie. Zoals de bepaling is geredigeerd, volstaat elk diploma van hoger onderwijs in een erkende instelling in het kader van specifiek onderwijs dat ten minste 240 studie-uren telt, om het even in welke richting men is afgestudeerd.

Nr. 24 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE EN DE HEER BEKE

Art. 9bis (nieuw)

Een nieuw art. 9bis (nieuw) invoegen, dat luidt als volgt :

« In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « bij de artikelen 2, 3 en 4 » vervangen door de woorden « bij de artikelen 2, § 1, 3, 4 en 21noviesdecies ». »

Verantwoording

Opmerkingen van de dienst wetsevaluatie. Artikel 12 dat wordt gewijzigd bij artikel 10, verwijst naar de therapeutische keuzevrijheid van artikel 11. Het bedoelde artikel 11 geldt evenwel slechts voor de beoefenaars van gezondheidsberoepen bedoeld in artikelen 2, 3 en 4. Als men in artikel 12 « de artikelen 2, 3 of 4 » vervangt door « 2, § 1, 3, 4 of 21noviesdecies », moet men hetzelfde doen in artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 78.

Nr. 25 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE EN DE HEER BEKE

Art. 68

§ 1, 2º, van dit artikel wijzigen als volgt :

« aan derden buiten het netwerk vragen om anonieme of anoniem gemaakte gegevens mee te delen. »

Verantwoording

Opmerkingen van de Dienst Wetsevaluatie. De Nederlandse tekst van artikel 68, § 1, 2º is verwarrend. Volgens deze tekst kan de minister « aan derden uit het netwerk » vragen om anonieme gegevens mee te delen. In de franse tekst is sprake van « tiers au réseau ». De Franse tekst is correct. Het gaat inderdaad om derden die niet behoren tot het netwerk.

Nr. 26 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE EN DE HEER BEKE

Art. 72

Dit artikel vervangen als volgt :

« Met geldboete van 100 euro tot 1 000 euro en gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden of met één van deze straffen alleen wordt bestraft, hij die weigert patiënten overeenkomstig artikel 68, § 1, 1º, over te brengen en de derde persoon die niet tot het netwerk behoort en weigert de in artikel 68, § 1, 2º, bedoelde gegevens mee te delen. »

Verantwoording

Opmerkingen van de Dienst Wetsevaluatie. De Nederlandse tekst is verwarrend geformuleerd. Er is sprake van een « derde persoon uit het netwerk » terwijl er « een derde persoon buiten het netwerk » bedoeld is. De Nederlandse tekst bevat voorts verschillende taal- en constructiefouten die moeten verbeterd worden.

Nr. 27 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE EN DE HEER BEKE

Art. 104

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Opmerkingen van de Dienst Wetsevaluatie. Het voorgestelde artikel 151 regelt gedeeltelijk het personeelskader van een federale overheidsdienst. Dat is een exclusieve bevoegdheid van de Koning als hoofd van de uitvoerende macht. Het artikel is strijdig met de Grondwet.

Nr. 28 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE EN DE HEER BEKE

Art. 108

In het voorgestelde artikel 157, § 3, de woorden « op het adres htpp://www.riziv.fgov.be. » schrappen.

Verantwoording

Opmerkingen van de Dienst Wetsevaluatie. Het vermelden van een internetadres in een wet is niet verenigbaar met het subsidiariteitsprincipe. Dergelijke details horen niet thuis in de wet, net zomin als telefoonnummers, rekeningnummers, enz.

Nr. 29 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE EN DE HEER BEKE

Art. 64

§ 4 van het voorgestelde artikel 14 vervangen als volgt :

« § 4. Het in artikel 11 bedoelde recht om klacht neer te leggen kan, zonder de volgorde opgelegd in § 1 en § 2 te respecteren, worden uitgeoefend door de in voornoemde paragrafen bedoelde personen die door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad zijn aangewezen. Het is essentieel dat het recht om klacht neer te leggen in voornoemde gevallen niet systematisch recht mag geven om kennis te nemen van de gehele zaak. »

Verantwoording

« In afwijking van § 1 en § 2 » is een verwarrende formulering, omdat er letterlijk in het artikel staat dat de volgorde die wordt opgelegd door die paragrafen niet moet gerespecteerd worden. Als men deze formulering zou laten staan, dan bestaat de kans dat het geïnterpreteerd wordt alsof er afwijking zou gemaakt moeten worden van de voorwaarden opgesomd in die paragrafen, namelijk « die niet valt onder een van de statuten opgesomd in artikel 13 » of « indien en zolang de patiënt zelf niet in staat is zijn rechten uit te oefenen ». Dit is echter niet de bedoeling. Het gaat nog steeds om meerderjarige patiënten die niet meer in staat zijn hun rechten zelf uit te oefenen en die niet vallen onder een van de bij artikel 13 van de patiëntenrechtenwet bedoelde statuten. Het is dus beter om die zinsnede weg te laten.

De aanvullende zin is vereist, omdat in heel wat gevallen de mededeling van bepaalde gegevens, waarover de ombudsdienst beschikt, aan de vertegenwoordiger of aan de echtgenoot de belangen van de patiënt ernstig zou kunnen schaden, bijvoorbeeld wanneer de patiënt geweigerd heeft persoonlijke gegevens die hem betreffen mee te delen.

Mia DE SCHAMPHELAERE
Wouter BEKE.