Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1637 van de heer Vandenhove d.d. 20 oktober 2004 (N.) :
Verkeer. — Politiecontroles. — Aankondigingen door niet-officiŽle instanties.

Al enkele jaren maken de federale en lokale politie snelheidscontroles op voorhand bekend omdat dit preventief kan werken.

Ik ben zeker niet tegen het op voorhand aankondigen van controles maar vind wel dat dit een taak van de overheid is en niet, zoals steeds vaker het geval is, van privť-instanties. Hierbij denk ik dan aan de vele aankondigingen op verschillende radiozenders waarbij luisteraars de zogeheten ę vallende sterren Ľ melden.

In september 2002 stelde ik als federaal volksvertegenwoordiger al een dergelijke vraag aan de toenmalige ministers van Mobiliteit en Vervoer, en van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven (vraag 50-331, Vragen en Antwoorden 50-146, blz. 18509 en vraag 50-739, Vragen en Antwoorden 50-147, blz. 18626). Toen ging het om de aangekondigde controles door internetprovider Skynet, waarbij ook gebruik zou worden gemaakt van meldingen door bestuurders. Toenmalig minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven, Rik Daems, antwoordde toen dat Skynet de gegevens via officiŽle bronnen verkreeg, en dat er dus geen informatie van autobestuurders werd gebruikt.

Toenmalig vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, Isabelle Durant, stelde toen ook nog dat het louter doorspelen van informatie over verkeerscontroles niet verboden is aangezien er geen melding van wordt gemaakt in de verkeerswetgeving.

De aankondigingen van verkeerscontroles gebeurt tegenwoordig steeds meer door andere dan officiŽle instanties. Ook zijn er tegenwoordig allerhande systemen op de markt, zowel illegale als legale, die de bestuurder waarschuwen voor flitspalen en zelfs mobiele controles.

Wat is de houding van de geachte minister hiertegenover ?

Vindt hij niet dat het verkeersbeleid op deze manier uitgehold wordt ?

Is het niet de taak van de overheid om regulerend op te treden en indien nodig zelfs repressieve maatregelen te treffen ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. Uitgangspunt is dat snelheid de belangrijkste oorzaak is van de ongevallen met lichamelijk letsel op de Belgische wegen. Snelheidsbeperkingen zijn daarom noodzakelijk om de veiligheid van elke weggebruiker te garanderen.

De uiteindelijke doelstelling van de snelheidscontroles is om onaangepaste en overdreven snelheid aan te pakken en te komen tot een situatie waarbij elke weggebruiker zich aan de geldende snelheidsbeperking houdt.

2. Het op voorhand aankondigen van snelheidscontroles betekent geenszins een uitholling van het verkeersbeleid.

De politie probeert immers in de handhaving van verkeersregels aan het repressieve luik steeds een preventieve actie te koppelen. Dit geldt ook voor de (snelheids)controles.

De repressieve acties bij snelheidsoverschrijdingen zijn het effectief vaststellen van overtredingen en het opstellen van processen-verbaal. Door middel van deze acties wordt beoogd de objectieve pakkans te verhogen.

Het preventieve luik bestaat onder andere uit het op voorhand aankondigen van snelheidscontroles. Weggebruikers weten op voorhand dat er op een bepaalde verkeersas in een bepaalde tijdspanne zal gecontroleerd worden en kunnen hun snelheid aanpassen.

De Federale Politie kondigt ongeveer 30 % van haar dagelijkse snelheidscontroles aan via de website van de Federale Politie.

Iedereen kan de website raadplegen en zo nodig de informatie laten circuleren.

Hoe meer mensen hierover geÔnformeerd zijn, hoe meer mensen hun rijgedrag kunnen aanpassen en hoe veiliger het zou moeten worden op de Belgische wegen.

3. Het is de taak van de overheid om het aantal doden en zwaargewonden te doen dalen. Dit vereist zowel repressieve als preventieve maatregelen, zoals het aankondigen van snelheidscontroles.

Deze maatregelen zouden ertoe moeten bijdragen dat tegen 2010 het aantal doden en gewonden met 50 % gedaald is.