Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-65

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-4625 van Mia De Schamphelaere d.d. 10 maart 2006 (N.) :
Liften. — Controle. — Risicoanalyse.

De plaatsing van liften vr 1 juli 1999 waarop het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB) niet van toepassing was, maakte niet het voorwerp uit van een specifieke reglementering, zomin wat betreft de technische uitvoering als wat betreft de verplichting van een keuring voor indienststelling of de verplichting van een technische controle.

Sinds het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften moeten deze liften aan een periodieke controle door een aangemelde instantie worden onderworpen. Dat gaat gepaard met de verplichting een risicoanalyse te laten uitvoeren binnen een termijn afhankelijk van de ouderdom van de lift. De periodieke controle dient met onmiddellijke ingang te starten, terwijl er voor de risicoanalyse en de uitvoering van eventuele aanpassingswerken aan de lift een overgangstermijn wordt geboden die afhangt van de ouderdom van de lift.

Wij stellen vast dat de aangemelde instanties op de verslagen van de periodieke controles opmerkingen vermelden inzake de technische uitvoering van de lift als zijnde niet conform met de geldende reglementeringen (welke reglementeringen ?) en dit vooraleer de risicoanalyse is uitgevoerd. Deze opmerkingen horen ons inziens thuis op het verslag van de risicoanalyse.

De vraag rijst op welke wijze deze liften in private gebouwen, die nu voor het eerst aan een periodieke controle worden onderworpen, dienen te worden gecontroleerd. Hoe kan een veilige werking van alle aanwezige functies en veiligheidsmechanismen worden gegarandeerd ? Waar wordt de lijn getrokken tussen opmerkingen op de verslagen van periodieke controle en de verslagen van risicoanalyse ?

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat door de opmerkingen van de aangemelde instanties op het verslag van de periodieke controles voordat de risicoanalyse is uitgevoerd, de bijkomende tijd voor eventuele aanpassingswerken, die de geachte minister aan de lifteigenaars heeft willen geven met haar koninklijk besluit van 17 maart 2005, op deze wijze te niet wordt gedaan.