Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-64

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-4555 van Ludwig Vandenhove d.d. 3 maart 2006 (N.) :
Intersectorale sociale programmatie 2003-2004. — Uitvoeringsbesluiten.

Binnen het comité A, het overlegorgaan tussen de sociale partners en de overheid, werd voor de periode 2003-2004 een intersectoraal sociaal akkoord afgesloten met betrekking tot onder andere de pensioenen, arbeidsongevallen, personeelsbeheer en dergelijke.

De uitgangspunten van dit akkoord werden door de regering bekrachtigd en voor uitvoering goedgekeurd.

Door het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten blijft dit akkoord echter tot op de dag van vandaag dode letter. Hierdoor kunnen een aantal engagementen niet in de praktijk worden omgezet, waardoor specifieke individuele dossiers geblokkeerd blijven.

Kan de geachte minister binnen het wettelijk kader en de vigerende regels onderzoeken binnen welke termijn de uitvoeringsbesluiten voor deze intersectorale sociale programmatie ingediend kunnen worden ?