Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-56

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Financiën

Vraag nr. 3-3839 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 25 november 2005 (N.) :
Hoge energiefacturen. — Tegemoetkoming voor scholen.

Alle scholen in dit land hebben op dit moment éénzelfde vraag geformuleerd versus het beleid toe. Op zich is dit een merkwaardige gebeurtenis in onze politiek : éénzelfde onderwijsstandpunt over netten en gemeenschappen heen.

De werkingstoelagen zijn ontoereikend voor de oplopende energiefacturen. De prijsstijgingen door de dure olieprijzen raken niet alleen de gezinnen maar ook scholen waar kinderen en jongeren een heel aantal uren doorbrengen en in de winter moeten verwarmd worden. 29 miljoen euro zou de berekende meerkost zijn voor verwarming van onze schoolgebouwen in vergelijking met vorig jaar.

Voor de gezinnen werkte de regering een tegemoetkoming uit voor de hoge energiefacturen.

Zal de geachte minister/staatssecretaris die onder meer bevoegd is voor accijnzen en BTW ook voor de scholen een tegemoetkoming uitwerken ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te melden dat op vrijdag 18 november op mijn Kabinet een vergadering plaatsvond die de vertegenwoordigers ter zake van de verschillende federale en gewestelijke ministeriële kabinetten bij elkaar bracht.

Er werd nogmaals gewezen op de notificatie van de Ministerraad van 9 september 2005 met betrekking tot de collectieve structuren en op het feit dat het probleem niet enkel van federale aard is maar ook de gewest- en gemeenschapsoverheden aangaat.

Ter discussie stonden de cijfers doorgegeven door de verschillende entiteiten, de meerkost voor het formuleren van deze cijfers, het feit dat de maatregel voor de particulieren pas is ingegaan op 1 juni 2005 op een ogenblik dat de gasolieprijs de grens van 0,50 euro/liter reeds had overschreden, en het feit dat het moeilijk was de verschillende doorgegeven cijfers af te grenzen volgens het ogenblik van-de aankoop van de gasolie.

Er werd een technische werkgroep met een vertegenwoordiger van elk aanwezig kabinet (16 personen) opgericht. Die zal als taak hebben alle cijfers grondig te bestuderen en een minimum minimorum te vinden teneinde de begrotingskost van de eventuele maatregel vast te leggen. Deze technische werkgroep is op woensdag 23 november op mijn Kabinet bijeengekomen.

Er moet een verslag worden bezorgd aan het Overlegcomité dat op woensdag 7 december wordt gehouden.