3-1317/3

3-1317/3

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

18 APRIL 2006


Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

DE HEER WILLEMS


I. INLEIDING

Dit voorstel van resolutie werd door de heer Cheffert en mevrouw Annane ingediend op 17 juli 2005. Op 13 oktober 2005 werd het in overweging genomen en naar de commissie voor de Justitie verzonden.

Die commissie heeft dit voorstel besproken samen met het wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (stuk Senaat, nr. 3-1460/1), tijdens haar vergaderingen van 14 februari, 15 maart en 18 april 2006, in aanwezigheid van de minister van Justitie.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE HEER CHEFFERT

Uit naam van beide indieners verwijst de heer Cheffert naar de toelichting van het voorstel van resolutie (stuk Senaat, nr. 3-1317/1).

III. BESPREKING

A. Considerans

De heer Cheffert dient amendement nr. 1 in (stuk Senaat, nr. 3-1317/2), dat ertoe strekt punt B te wijzigen. Het voorstel van resolutie werd immers ingediend op 19 juli 2005, dus voor de inwerkingtreding van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie. Intussen is die wet wel in werking getreden en moet punt B van de considerans worden aangepast.

B. Dispositief

Ook het dispositief moet worden aangepast. Een volksraadpleging kan immers per definitie niet bindend zijn. De heer Cheffert dient daarom amendement nr. 2 in (stuk Senaat, nr. 3-1317/2), dat ertoe strekt in het dispositief de woorden  , en het resultaat ervan politiek bindend te maken , te doen vervallen.

Voor meer details wordt verwezen naar het stuk nr. 3-1460/6.

IV. STEMMINGEN

Verklaringen voor de stemmingen

Mevrouw Nyssens verklaart zich te zullen onthouden, aangezien er volgens haar meer volksraadplegingen nodig zijn over een aantal belangrijke zaken.

De heer Hugo Vandenberghe verwijst naar zijn opmerkingen tijdens de grondwetsherziening van 1993, waar hij zich heeft uitgesproken tegen een nationaal referendum wegens de vele problemen die zulks kan veroorzaken, bijvoorbeeld als er in de verschillende gewesten andere meerderheden bestaan.

Stemmingen

De amendementen nrs. 1 en 2, evenals het voorstel van resolutie in zijn geheel worden verworpen met 8 tegen 3 stemmen bij 2 onthoudingen.


Dit verslag is eenparig goedgekeurd door de 10 aanwezige leden.

De rapporteur, De voorzitter,
M. Luc WILLEMS. M. Hugo VANDENBERGHE.