3-1492/7

3-1492/7

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

22 DECEMBER 2005


Ontwerp van programmawet


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW TALHAOUI


I. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsontwerp van de regering (stuk Kamer, nr. 51-2097/1).

Het werd op 21 december 2005 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, met met 87 stemmen tegen 43 bij 1 onthouding en op dezelfde dag overgezonden aan en geëvoceerd door de Senaat

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergaderingen van 13 en 22 december 2005.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE HEER DEWAEL, VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Artikel 78 van het ontwerp heeft tot doel de in de begrotingsdiscussie reeds besproken wetsbepaling 2.13.11 betreffende de gemengde financiering van het « fonds voor de geďntegreerde centra van dringende oproepen » de nodige juridische onderbouw te geven. Door deze bepaling wordt al geanticipeerd op de opmerking van het Rekenhof.

Het artikel maakt dus een gemengde financiering van het Fonds mogelijk. De financiering kan dus gebeuren via hetzij gelden afkomstig van de overheidsbedrijven die gedurende een beperkte tijd de overdracht van hun personeelsleden naar de functie van « calltaker » financieren, hetzij via overheidsgelden en dit om het resterende deel te financieren.

Het artikel voorziet eveneens in een juridische basis voor de terugstorting van gelden aan het betrokken overheidsbedrijf voor het geval dat één van hun overgegane personeelsleden terugkeert naar het overheidsbedrijf van herkomst (bijvoorbeeld tengevolge van het niet slagen in de opleiding).

Het ontworpen artikel 79 strekt tot uitvoering van de overdracht van het « fonds tot uitvoering van het correctiemechanisme ingesteld bij de overdracht van de ex-rijkswachtgebouwen aan de gemeenten en politiezones » van de FOD Financiën naar de FOD Binnenlandse Zaken. De regering heeft daartoe besloten om alle onderdelen van de politiestructuur te kunnen onderbrengen in één enkele FOD. De slotversie van de tekst werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State.

Artikel 80 is noodzakelijk om het sinds 1989 bestaande coördinatiekrediet te bestendigen. Dit coördinatiekrediet geeft de gouverneurs de nodige financiële middelen voor de coördinatie van provinciale acties inzake veiligheid en preventie van de politiediensten in hun ambtsgebied. De oorspronkelijke juridische basis werd nog niet aangepast aan de nieuwe — sinds de politiehervorming — bestaande realiteit. Daardoor dreigde de toekenning van de noodzakelijke middelen onmogelijk te worden.

Het voorgestelde artikel — dat aangepast werd aan de opmerkingen van de Raad van State — regelt dit probleem.

III. STEMMING OVER HET GEHEEL VAN DE NAAR DE COMMISSIE VERWEZEN ARTIKELEN

De commissie stemt met 9 stemmen bij 1 onthouding in met het geheel van de naar de commissie verwezen artikelen.

Verrtrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Fauzaya TALHAOUI. Ludwig VANDENHOVE.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (stuk Kamer, nr. 51-2097/027)