Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-46

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-2487 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 20 april 2005 (N.) :
Verkeersreglementering. — Fietsen. — Fietslichten op het lichaam gedragen. — Zichtbaarheid.

Artikel 82.1.1, 1, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, bepaalt :  De fietsen moeten altijd vooraan een niet-verblindend wit of geel licht en achteraan een rood licht voeren. Het rode achterlicht moet 's nachts, bij helder weer, zichtbaar zijn van op een afstand van 100 meter minimum. 

Meer en meer zien we fietslichten opduiken, niet op de fietsen maar gedragen door fietsers bij wijze van armband of hoofdband. Een wit licht schijnt dan vooraan en een rood licht achteraan, zoals bij de andere fietslichten.

Voldoen deze lichten aan de voorwaarden van bovenvermelde bepaling ?

Antwoord : Bij de huidige stand van de regelgeving voldoen deze als armband of hoofdband gedragen fietslichten stricto sensu niet aan de voorwaarden van artikel 82.1.1, 1, van het verkeersreglement aangezien deze bepaling van  fietsen  en niet van  fietsers  spreekt.

In diverse landen zijn ze evenwel steeds populairder bij fietsers, net als de kleine rode, witte of gele knipperende fietslichten die niet enkel als armband of hoofdband worden gedragen, maar ook gewoon aan de kledij of de rugzak van de fietser worden gehecht. Dit fenomeen maakt duidelijk deel uit van een nieuwe fietscultuur, die veel belang hecht aan comfort en veiligheidsvoorzieningen.

Omdat dit soort veiligheidsuitrusting niet strijdig is met de geest van de Wegcode, worden deze vormen van fietsverlichting steeds meer aanvaard. Ik ben dan ook bezig met de regelgeving ter zake aan te passen. De term  fietsen  in het artikel 82.1.1, 1, van bovengemeld koninklijk besluit wordt daarbij vervangen door het woord  fietsers  en er zal uitdrukkelijk bepaald worden dat de verplichte fietsverlichting ook in knipperstand mag werken. Kortom, losse verlichting zal worden toegelaten.

Onze bezorgdheid gaat bijgevolg uit naar het feit dat veel fietsers bij beperkte zichtbaarheid zonder licht rondrijden en naar de povere kwaliteit van bepaalde fietsverlichting. Om hiertegen krachtiger te kunnen optreden, zullen wij de fietsers de middelen ter hand stellen om in alle omstandigheden over goede fietsverlichting te kunnen beschikken.