3-1282/1

3-1282/1

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

5 JULI 2005


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen

(Ingediend door de heer Wouter Beke en mevrouw Mia De Schamphelaere)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd ingediend (stuk Kamer, nr. 51-186/1).

Door de weglating van de wettelijke verplichting om zich te richten tot huisartsen én specialisten wordt de mogelijkheid gecreëerd om zich vrij te organiseren in een beroepsorganisatie. De mogelijkheid om zich tot beide categorieën te richten, blijft evenwel bestaan.

Om als representatief te worden erkend en dus aan de rechtstreekse verkiezingen te mogen deelnemen moet de organisatie wel een minimumpercentage geneesheren bereiken, dat door de Koning wordt vastgelegd.

Wouter BEKE
Mia DE SCHAMPHELAERE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 vervangen bij de wet van 29 april 1996 en gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998, wordt vervangen als volgt :

« § 1. Overeenkomstig de door de Koning vastgestelde nadere regels organiseert het Instituut om de vier jaar verkiezingen op basis waarvan de vertegenwoordiging van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren wordt geregeld in de door de Koning aangewezen organen van het Instituut.

De verkiezingen zijn geheim en geschieden volgens het kiessysteem van evenredige vertegenwoordiging.

Om als representatief te worden erkend, moeten de beroepsorganisaties van de geneesheren voldoen aan de volgende voorwaarden :

1º de verdediging van de beroepsbelangen van geneesheren-specialisten of de algemeen geneeskundigen tot hoofddoel hebben;

2º een minimaal aantal leden tellen die voldoen aan de door de Koning bepaalde voorwaarden en nadere regels.

De Koning stelt de nadere regels vast volgens welke de representatieve beroepsorganisaties die aan alle gestelde voorwaarden voldoen, erkend kunnen worden en derhalve aan de verkiezingen kunnen deelnemen. Daarenboven bepaalt Hij voor elk orgaan de verhouding van de algemeen geneeskundigen en de geneesheren-specialisten, inzonderheid rekening houdende met de opdracht van dat orgaan. ».

30 juni 2005.

Wouter BEKE
Mia DE SCHAMPHELAERE.