3-1265/1

3-1265/1

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

28 JUNI 2005


Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan tenminste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, teneinde een rookmelder verplicht te maken

(Ingediend door de heer Ludwig Vandenhove)


TOELICHTING


Jaarlijks breken in ons land gemiddeld 25 000 branden uit, die 120 doden eisen. De gevaarlijkste woningbranden ontstaan 's nachts, wanneer de bewoners slapen. Uit onderzoek blijkt dat als alle huizen van ons land over een rookdetector zouden beschikken, het aantal slachtoffers met zeventig procent teruggedrongen zou kunnen worden.

Het verplicht plaatsen van een rookmelder is, zoals blijkt uit het advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel dat ik destijds neerlegde in de Kamer van volksvertegenwoordigers, evenwel een regionale materie (stukken Kamer, nrs. 50-2296/1 en 2 — 2002/2003). De drie gewesten van ons land hebben dan ook elk afzonderlijk een regeling ter zake uitgewerkt.

De huurwetgeving en meer bepaald de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Burgerlijk Wetboek, boek III, titel VIII, afdeling II) zijn evenwel federale materie. Artikel 2 van die afdeling bepaalt dat de staat van de huurwoning moet voldoen aan een aantal elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en hygine. Die voorwaarden zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 8 juli 1997 (Belgisch Staatsblad 21 augustus 1997), waarin een aantal bepalingen voorzien zijn met betrekking tot de brandveiligheid, maar de aanwezigheid van een rookmelder wordt als dusdanig niet opgelegd. Vermits dat naar onze mening een noodzakelijkheid is, stellen wij dan ook voor die verplichting in het koninklijk besluit op te nemen.

Ludwig VANDENHOVE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan tenminste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid wordt aangevuld met een 7, luidende :

 7 een rookmelder die voldoet aan de criteria bepaald bij koninklijk besluit. .

21 juni 2005.

Ludwig VANDENHOVE.