Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-38

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2272 van de heer Vandenhove d.d. 25 februari 2005 (N.) :
Bijzondere veldwachters. — Statuut. — Ontwerp van koninklijk besluit.

De prioriteit die voorgaande jaren, terecht, werd gegeven aan de politiehervorming had echter als consequentie dat het dossier  bijzondere veldwachters  op de achtergrond raakte.

Om aan deze lacune in de wetgeving een oplossing te bieden heeft u, samen met uw diensten, een ontwerp van koninklijk besluit (KB) opgesteld, dat het statuut van de bijzondere veldwachters regelt.

Om een breed draagvlak voor dit ontwerp-KB te creren, werd overleg gepleegd met alle betrokkenen.

Bij deze zou ik u vriendelijk willen vragen of deze consultatieronde ondertussen werd afgerond en wat de resultaten hiervan zijn.

Het ontwerp-koninklijk besluit heeft de bedoeling het statuut van de bijzondere veldwachters definitief te regelen.

Bij deze zou ik u ook willen vragen hoe ver het staat met de concrete implementering van dit ontwerp-koninklijk besluit binnen de huidige wetgeving.

Werd daarbij ook voldoende rekening gehouden met het aspect van de opleiding en de bewapening van deze veldwachters ?