3-603/3

3-603/3

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

8 MAART 2005


De millenniumdoelstellingen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

In aanbeveling nr. 1, de woorden « elke kunstmatige verhoging van dat budget door het opvoeren van posten die onder andere budgetten vallen te voorkomen » doen vervallen.

Verantwoording

Tot nu toe hebben de transfers plaatsgevonden met inachtneming van de principes van coherentie en homogeniteit van het budget; het opvoeren ervan als ontwikkelingshulp van de overheid moet hoe dan ook rekening houden met de criteria van de DAC of de OESO.

Nr. 2 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

In aanbeveling nr. 2, de woorden « op de volgende top over de Millenniumdoelstellingen » vervangen door de woorden « op de volgende top over de follow-up van de Millenniumverklaring ».

Verantwoording

De top van september dit jaar, de zogenaamde « Millennium + 5-top », zal meer dan de Millenniumdoelstellingen alleen behandelen.

Nr. 3 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Op het einde van de aanbeveling nr. 3, de volgende zin doen vervallen.

« dat komt de facto neer op een algehele schuldkwijtschelding, op voorwaarde dat de armste landen het aldus verkregen geld aan de realisatie van de millenniumdoelstellingen besteden; ».

Verantwoording

De nieuwe inspanningen inzake schuldkwijtschelding leiden niet automatisch tot een volledige schuldkwijtschelding — voor welke landen ? — en er bestaat daarover geen internationale consensus. De bedoeling is wel dat de tegenwaarde door de begunstigde Staat toegewezen wordt aan de ontwikkeling in het raam van zijn strategie ter bestrijding van de armoede en van de Millenniumdoelstellingen.

Nr. 4 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Op het einde van de aanbeveling nr. 5, de volgende tekst doen vervallen :

« en die « grote landbouwmarkten » met aanpasbare douanerechten te beschermen tegen de invoer van overschotten tegen dumpprijzen die de ontwikkeling en de diversificatie van de nationale productie verhindert; anderzijds te blijven aandringen op de herziening van het mandaat van de Europese Commissie in verband met de Milleniumdoelstellingen, meer bepaald om de teksten te herzien van het Algemeen Akkoord over de handel in diensten (GATS), om formeel de diensten van algemeen belang zoals gezondheid, huisvesting, onderwijs, cultuur en water uit alle handelsonderhandelingen te lichten, omdat die basisvoorzieningen en de toegankelijkheid ervan voor iedereen moeten worden gewaarborgd, vooral voor de armsten en de vrouwen ».

Verantwoording

België en eigenlijk vooral de EU voeren inderdaad een beleid waarbij de regionale integratie wordt aangemoedigd, maar het is niet onze taak om ons uit te spreken over de douanerechten van andere regio's; noch de Belgische regering, noch de regeringen van de andere EU-lidstaten wensen het mandaat van de Commissie bij de WTO op de helling te zetten.

Nr. 5 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

In aanbeveling nr. 7, de tekst na de woorden « en het handvest van de Verenigde Naties » vervangen door de hiernavolgende tekst :

« door met name de hervorming en de ondersteuning te bevorderen van de Economische en Sociale Raad, die belast is met het vaststellen van de prioritaire acties van de lidstaten inzake internationale handel, volksgezondheid en sociaal recht en met het zorgen voor een betere coherentie tussen de acties van de fondsen, agentschappen, programma's en organisaties die actief zijn op economisch en sociaal gebied. » en het vervolg doen vervallen.

Verantwoording

De voorstellen die gezamenlijk door België en Duitsland zijn gedaan aan de VN liggen in die lijn. Ze zijn reeds ver gevorderd en reiken niet zo ver als de oprichting van een nieuwe instantie, zoals een economische en sociale veiligheidsraad, die momenteel trouwens geen enkele kans maakt. Er is ook geen sprake van een orgaan om geschillen te regelen. Wereldwijde belastingen en wereldwijde publieke goederen bevinden zich pas in het discussiestadium.

Nr. 6 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

In aanbeveling nr. 7 tussen de woorden « binnen de internationale gemeenschap » en de woorden « te strijden tegen de georganiseerde criminaliteit » de woorden « de kapitaalspeculatie en haar ontwrichtende gevolgen te beperken en » invoegen.

Verantwoording

Om het niet te doen voorkomen alsof het om een vorm van georganiseerde criminaliteit gaat; het kan voor de ondernemingen ook een manier zijn om zich in te dekken tegen koersrisico's.

Nr. 7 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Aanbeveling nr. 10 vervangen als volgt :

« op Belgisch niveau aan het Parlement een kopie over te zenden van de verslagen die België zal opstellen om rekenschap te geven van wat het doet om bij te dragen tot de realisatie van de millenniumdoelstellingen; »

Verantwoording

Zoals de andere lidstaten van de EU heeft België immers de uitnodiging geaccepteerd van de SGVN om op gezette tijden te rapporteren over dat onderwerp. De SGVN heeft reeds meer dan honderd verslagen ontvangen.

Nr. 8 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Aanbeveling nr. 12 vervangen als volgt :

« de hervorming en de versterking van de Ecosoc te ondersteunen; bovendien bij te dragen tot de versterking van de bestaande internationale organisaties (ILO, WHO, UNESCO) ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 6.

Nr. 9 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Aanbeveling nr. 13 doen vervallen.

Verantwoording

Wordt thans reeds gedaan.

Nr. 10 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Vanaf de zesde regel van aanbeveling nr. 21 doen vervallen, de woorden :

« , en deze « grote landbouwmarkten » via aanpasbare douanerechten te beschermen tegen de invoer van overschotten tegen dumpprijzen, die de ontwikkeling en de diversificatie van de nationale producties belemmeren ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 4.

Nr. 11 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Aanbeveling nr. 22 doen vervallen.

Verantwoording

Er bestaat geen enkel akkoord dat een dergelijk recht « waarborgt » (indien het inderdaad om intellectuele eigendom gaat, wat onduidelijk is) en over die kwestie wordt nog gedebatteerd.

Nr. 12 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Aanbeveling nr. 23 vervangen door de volgende tekst :

« te ijveren voor de omzetting in gemeenschapsrecht van de Verklaring van de Algemene Raad van de WTO betreffende de tenuitvoerlegging van § 6 van de verklaring van Doha betreffende het TRIPs-verdrag (Trade-related aspects of intellectual property rights) en de volksgezondheid, en te werken aan een aanvaardbare oplossing voor de armste landen die technisch niet in staat zijn om generische geneesmiddelen te produceren; ».

Verantwoording

Deze aanbeveling moet beter geformuleerd worden.

Nr. 13 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

In de Franse tekst van aanbeveling nr. 25, op de 15e regel van aanbeveling nr. 25, de woorden « mettant à profit » vervangen door de woorden « mettre à profit ».

Nr. 14 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

De laatste drie regels van aanbeveling nr. 26 vervangen als volgt :

« in de internationale financiële instellingen om met name hun voortgang in de richting van de millenniumdoelstellingen te volgen » en ze doen vervallen ».

Verantwoording

Het Belgisch Parlement oefent controle uit op de Belgische vertegenwoordigers.

Nr. 15 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Op het einde van aanbeveling nr. 27 de hiernavolgende tekst doen vervallen :

« , bijvoorbeeld door te zorgen voor de totstandkoming van een enkele Europese gegevensbank die de informatie centraliseert betreffende de beheersplannen, de projecten en de programma's van zowel de EU, de lidstaten als de ontwikkelingslanden, om de MDO te verwezenlijken ».

Verantwoording

Het Sachs-verslag beveelt de ontwikkelingslanden aan met de hulp van de donoren strategieën te ontwikkelen om de armoede te verminderen. Alle actoren bij de ontwikkeling moeten bij de uitvoering daarvan worden betrokken.

Nr. 16 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Aanbeveling nr. 28 doen vervallen.

Verantwoording

Dat stemt niet overeen met het beleid van de EU noch met dat van ons land.

Nr. 17 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Op het einde van de aanbeveling nr. 29 de woorden « , die door vele deskundigen is bewezen, te onderzoeken » doen vervallen.

Verantwoording

De Europese Raad van juni zal hoe dan ook dat onderwerp bespreken; er is geen wereldtop over duurzame ontwikkeling in zicht en het verband met het Spahn-verslag is niet duidelijk; de Belgische wet zou pas van kracht worden eens de andere lidstaten van de EU een gelijksoortig mechanisme invoeren.

Nr. 18 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

In aanbeveling nr. 33 tussen de woorden « er steeds op toe te zien dat » en de woorden « de officiële ontwikkelingshulp » de woorden invoegen « , wanneer het gaat om de minst ontwikkelde landen ».

Verantwoording

Het grootste deel van de Belgische ontwikkelingshulp is niet-gebonden, maar er wordt steeds gebruik gemaakt van het instrument van de leningen van Staat aan Staat (gebonden hulp); voor de minst ontwikkelde landen moet echter duidelijk niet-gebonden hulp worden geboden.

Nr. 19 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Aanbeveling nr. 34 vervangen als volgt :

« deel te nemen aan de discussies over de verschillende mogelijkheden inzake de innoverende financieringsmechanismen die het Landau-verslag naar voren schuift; »

Verantwoording

De groep die in aanbeveling nr. 34 wordt genoemd is niet de meest efficiënte, noch de meest invloedrijke.

Nr. 20 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

In aanbeveling nr. 42 de woorden « en hun aanwezigheid in het gastland en er op toe zien dat het bedrag voor de medefinanciering van de indirecte actoren inzake ontwikkelingssamenwerking wordt verhoogd » vervangen door de woorden « en hun aanwezigheid in het gastland en er op toe te zien om de indirecte actoren van de ontwikkelingssamenwerking op de best mogelijke wijzen te gebruiken ».

Verantwoording

België heeft er zich wel degelijk toe verbonden om zijn ontwikkelingshulp op te drijven tot 0,7 % van het BNP maar het relatief gewicht van de verschillende componenten kan variëren naargelang het jaar en de omstandigheden.

Nr. 21 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Aanbeveling nr. 43 doen wegvallen.

Verantwoording

Het is niet opportuun om de bevoegdheidsoverheveling naar de gemeenschappen en de gewesten transfers, die nog niet heeft plaatsgevonden, nu reeds ter sprake te brengen.

Nr. 22 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

De aanbeveling nr. 44 vervangen door volgende tekst :

« erover te waken dat de missies van de FOD Financiën bij het IMF en de Wereldbank worden vooraf gegaan door een goede interministeriële coördinatie; ».

Verantwoording

De vertegenwoordiging van de landen bij het IMF of bij de Wereldbank wordt beslist door deze organisaties en niet door de landen zelf.

Nr. 23 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

De aanbevelingen 45 en 46 vervangen door de volgende tekst :

« 45. erover te waken dat zowel in België als in de Europese Gemeenschap, de samenhang van het beleid betreffende ontwikkelingsamenwerking gewaarborgd is; ».

Verantwoording

De aanbevelingen 45 en 46 zijn te gedetailleerd en hebben een te sterk verplicht karakter.

Nr. 24 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

De aanbeveling nr. 47 doen wegvallen.

Verantwoording

Op dit ogenblik, financiert Ontwikkelingssamenwerking reeds voor 80 % de NGO's; via de cofinanciering moet de medeverantwoordelijkheid van de NGO's en de mogelijkheid van een financiële bijdrage van het publiek behouden blijven.

Nr. 25 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Op de elfde regel van aanbeveling nr. 48 de woorden « op de noodzaak de gemarginaliseerde producenten te ondersteunen en op de nieuwe nijverheden, op de noodzaak om minimumprijzen te waarborgen voor de grondstoffen, » doen vervallen.

Verantwoording

Gelet op de mislukkingen van dit soort experimenten, is deze tendens verlaten.

Nr. 26 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

De aanbeveling nr. 51 doen wegvallen.

Verantwoording

België is zeer actief binnen de Internationale Arbeidsorganisatie, er is echter nog geen juridisch kader uitgewerkt; alles gebeurt nog op volontaristische basis.

Nr. 27 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

A) Op pagina 29 van de tekst van de aanbevelingen, de woorden « III. Thematische aanbevelingen — 1. De vier door België gekozen Milleniumdoelstellingen » vervangen door de woorden « III. Thematische aanbevelingen — 1. De prioritaire doelstellingen van België : ».

B) Op pagina 30 van de tekst van de aanbevelingen, onder de aanbeveling nr. 62 de woorden « 2. De leemten ten opzichte van de 8 millenniumdoelstellingen : » vervangen door de woorden « 2. Het onvoldoende karakter van de vooruitgang naar de millenniumdoelstellingen : ».

Nr. 28 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Op de vijfde regel van aanbeveling nr. 56 het woord « gratis » vervangen door de woorden « tegen lage prijs ».

Verantwoording

Ruim gesubsidieerde prijzen zijn te verkiezen boven een gratis verdeling.

Nr. 29 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

De aanbeveling nr. 59 doen vervallen.

Verantwoording

Het probleem is ingewikkelder dan dat; er is geen internationale consensus over deze aangelegenheid.

Nr. 30 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

De aanbeveling nr. 61 doen vervallen.

Verantwoording

Het is nog voorbarig dit onderwerp nu te behandelen, het wordt nog besproken op internationaal niveau.

Nr. 31 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

De aanbeveling nr. 62 doen vervallen.

Verantwoording

Dit is niet het beleid van België of van de Europese Unie.

Nr. 32 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

In aanbeveling nr. 64 vanaf de derde regel, de woorden « en erop toe te zien dat nieuwe indicatoren worden gehanteerd om de vooruitgang op het gebied van de gendergelijkheid te meten voor elke millenniumdoelstelling » vervangen door de woorden « en erop toe te zien dat er rekening wordt gehouden met de transversale thematiek van de gendergelijkheid en deze indien mogelijk wordt geëvalueerd voor elke millenniumdoelstelling ».

Christine DEFRAIGNE.
Jihane ANNANE.
François ROELANTS du VIVIER.
Alain DESTEXHE.

Nr. 33 VAN MEVROUW DURANT

Aanbeveling nr. 43 doen luiden als volgt :

« 43. erop toe te zien dat ons land de samenhang van zijn ontwikkelingsbeleid en van de aangegane verbintenissen naleeft en daarbij de federale bevoegdheid inzake ontwikkelingssamenwerking te behouden, en de gemeenschappen en de gewesten uit te nodigen een extra inspanning te leveren inzake ontwikkelingssamenwerking in het kader van hun huidige bevoegdheden; ».

Isabelle DURANT.

Nr. 34 VAN DE HEER BROTCORNE

Aanbeveling nr. 43 doen luiden als volgt : « 43. erop toe te zien dat ons land en de deelgebieden de samenhang van het ontwikkelingsbeleid en van de aangegane verbintenissen naleven. »

Verantwoording

De « regionalisering » van het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking staat thans niet op de agenda. Het kan hoe dan ook niet de bedoeling zijn te beweren dat dat wel zo is. Veeleer de samenhang tussen het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking op het federale niveau en bepaalde bevoegdheden van de deelgebieden (die in het verlengde liggen van hun interne bevoegdheden) moet hier aan bod komen.

Christian BROTCORNE.

Nr. 35 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Considerans nr. 14 doen vervallen.

Verantwoording

Het ODA-percentage over 2004 is nog niet bekend en over 2005 is het de bedoeling 0,45 % te halen.

Door elk jaar de ODA-begroting met 0,05 % te verhogen bereikt men in 2010 0,7 % van het bruto nationaal inkomen. Het gaat dus niet op in 2005 te beweren dat de doelstelling 2010 niet zal worden gehaald.

Nr. 36 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

De consideransen nrs. 17 en 18 doen vervallen.

Verantwoording

Europa levert een inspanning om die coördinatie tot stand te brengen. Men mag het bijgevolg niet beoordelen op basis van vermeende bedoelingen.

Nr. 37 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Considerans nr. 20 doen vervallen.

Verantwoording

De Belgische hulp is volstrekt niet gebonden en bijgevolg slaat die considerans niet op België.

Nr. 38 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Considerans nr. 23 doen vervallen.

Verantwoording

Die considerans is achterhaald. De vergadering van het Comité voor ontwikkelingshulp heeft wel degelijk plaats gehad doch de verruiming van de verkiesbaarheidscriteria inzake de ODA is uitgesteld.

Christine DEFRAIGNE.
Jihane ANNANE.
François ROELANTS du VIVIER.