3-1087/1

3-1087/1

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

10 MAART 2005


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de inrichting van buurtbemiddeling in de politiezones

(Ingediend door de heer Ludwig Vandenhove)


TOELICHTING


Preventie is naar onze mening een essentieel en doeltreffend element van het veiligheidsbeleid. In het verleden hebben wij dat meermaals beklemtoond en hebben wij pistes aangegeven om concreet gestalte te geven aan een preventiebeleid. Het is onze overtuiging dat een dergelijk beleid inzonderheid een serieuze impact kan hebben op diverse vormen van overlast en zogeheten kleine criminaliteit. Een belangrijk aspect van het preventiebeleid is het streven naar onderhandelde akkoorden tussen partijen eerder dan beslissingen op te leggen of te straffen. Buurtbemiddeling is naar onze mening een techniek die haar waarde bewezen heeft. Daarom ook hebben wij in het recente verleden een voorstel van resolutie ingediend over de ondersteuning van buurtbemiddelingsprojecten van lokale overheden (stuk nr. 3-532/1).

Vandaag achten wij de tijd rijp om een stap verder te gaan en de buurtbemiddeling in de wet in te schrijven. Een aanknopingspunt daartoe vormen de zonale veiligheidsraden die zijn opgericht bij de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en die als opdracht hebben de zonale veiligheidsplannen uit te werken. Die plannen dienen immers oog te hebben voor de integrale veiligheid, waarin preventie en bijgevolg ook buurtbemiddeling een onbetwistbare plaats innemen.

Daarom stellen wij voor artikel 36 van de genoemde wet aan te vullen. We willen daarbij beklemtonen dat buurtbemiddeling weliswaar een onderdeel dient te zijn van de zonale veiligheidsplannen, maar dat de invulling ervan geen politiezaak is. De leiding van de dienst buurtbemiddeling in de politiezone wordt daarom toevertrouwd aan de persoon die overeenkomstig de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties belast is met het opleggen van de administratieve boetes of aan een ambtenaar die door hem aangewezen wordt. Dat moet elke gemeente in staat stellen de daartoe meest geŰigende dienst met de buurtbemiddeling te belasten.

Ludwig VANDENHOVE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 36 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, wordt een 1║bis ingevoegd, luidende :

ź 1║bis. de organisatie van een dienst buurtbemiddeling, die geleid wordt door de ambtenaar die overeenkomstig artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet aangewezen is om de administratieve geldboete op te leggen, of door een door hem aangewezen ambtenaar; ╗

28 februari 2005.

Ludwig VANDENHOVE.