Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-1727 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 16 november 2004 (N.) :
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn. — Verhuizing. — Microfiches met kadastrale gegevens. — Afschaffing.

Naar verluidt zou er, bij de verhuizing van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn van de Financietoren naar de Galaxy-toren gťťn materieel verhuisd worden om nog verder de microfiches met alle kadastrale gegevens in te lezen. Deze microcrofiches zouden, naar ik vernam, ook niet langer ter beschikking gesteld worden van de administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen (AKRED).

Het blijvend ter beschikking stellen van de voormelde microfiches is beslist een noodzaak, vooral door het voortdurend toevoegen van nieuwe artikels aan de kadastrale leggers, waarbij er heel wat opzoekingswerk nodig is om bepaalde kadastrale bescheiden te kunnen aanvullen; als de centrale gegevensbank CADNET uitvalt, blijven de microfiches een waardevol hulpmiddel om snel exacte kadastrale gegevens te kunnen terugvinden.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Zal u een richtlijn uitvaardigen waarbij de AKRED-ambtenaren blijvend gebruik kunnen maken van de voormelde microfiches ?

2. Kan er niet worden overwogen om, als er in het Centrum voor informatieverwerking (CIV) van het kadaster de processen-verbaal van schattingen worden afgedrukt, de perceelsgegevens hierop meteen alfabetisch te vermelden (bijvoorbeeld, woningen op straat en nummer) en, nŠ de ligging van elk perceel, voortaan ook het artikel van de kadastrale legger af te drukken ? Dit kan eventueel opzoekingswerk achteraf enkel vereenvoudigen en versnellen.

Antwoord : Zoals het geachte lid ongetwijfeld weet behoort het streven naar een betere dienstverlening zowel voor de burger als voor de ambtenaar tot de strategische doelstellingen van de FOD-FinanciŽn. Eťn van de middelen om die doestellingen te bereiken vormt het gebruik van moderne informatiedragers. Zo wordt door de algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie het jaarlijks kadastraal bestand van de eigenaars met hun percelen, vanaf de kadastrale toestand 1 januari 2001, ook op cd rom aan de ambtenaren ter beschikking gesteld (en vanaf de toestand 1 januari 2003 aan de gemeenten — zie ook Vragen en Antwoorden Kamer, nr. 50 143 van 7 novembre 2002 — Vraag nr. 896 aan de heer Yves Leterme van 4 februari 2002 — Kadastergegevens voor de gemeenten).

Na het respecteren van een overgangsperiode ligt het voor de hand dat — om redenen van goed bestuur — tot een rationalisatie van het informatie-aanbod wordt overgegaan en dus het aanmaken van onder andere microfiches nr. 209L, nr. 215L en nr. 212AM werd afgebouwd. Temeer omdat ondertussen een stabiele informatiedrager beschikbaar is met meer opzoekingssleutels.

De bedoelde cd rom is ook raadpleegbaar wanneer het centraal beheerd en continu bijgewerkt CADastraal NETwerk, zij het uitzonderlijk, niet beschikbaar is. Die cd rom bevat eenzelfde kadastrale toestand als deze welke op de microfiches wordt/werd vermeld.

Hierna vindt u het antwoord op de gestelde vragen.

1. Uiteraard zullen de ambtenaren gebruik kunnen blijven maken van de reeds aangelegde reeksen microfiches, dit wil zeggen de toestanden tot en met 1 januari 2004. Deze microfiches vertegenwoordigen een belangrijk gedeelte van het kadastraal archief (periode 1980-2004).

2. Op het proces-verbaal van de schattingen dat voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de door de burgemeester afgevaardigde aanwijzende schatter staan de nieuw vastgestelde of gewijzigde kadastrale inkomens van percelen vermeld met hun kadastrale aard en desgevallend met beschrijvende details. Aangezien ook percelen met een ongebouwde kadastrale aard voorkomen op die lijst, kan geen alfabetische rangschikking volgens straat en huisnummer worden opgemaakt. De desbetreffende percelen worden momenteel dan ook vermeld in volgorde van het artikelnummer vůůr mutatie. Vanaf dit jaar zal ook het nummer worden vermeld van het dossier waarbij de desbetreffende kadastrale bewerkingen werden uitgevoerd. Aldus heef voormelde aanwijzende schatter voldoende informatie om in de desbetreffende controle van het kadaster de beschrijvende schattingsdocumentatie te raadplegen. Deze nog op analoge wijze bewaarde bescheiden staan geklasseerd op straat en huisnummer.

Het komt me dan ook voor dat, met de huidige stand van zaken, de opzoekingen niet verder kunnen worden vereenvoudigd.