3-979/1

3-979/1

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

11 JANUARI 2005


Wetsvoorstel tot wijziging van de benaming « hulpagent van politie » in « agent van politie »

(Ingediend door de heer Ludwig Vandenhove)


TOELICHTING


Er is tegenwoordig heel wat te doen over de eventuele uitbreiding van het takenpakket van de zogenaamde hulpagenten van politie. Los van de initiatieven die daarrond worden genomen en die volgens mij ook nodig zijn (sommige taken, die de hulpagenten in de praktijk nu al uitvoeren, zouden best in hun wettelijke taakomschrijving opgenomen worden), is er bij de hulpagenten ontevredenheid over hun aanspreektitel.

De politiehervorming zorgde voor heel wat aanpassingen bij lokale en federale politie. Een van de veranderingen was de herwaardering van de graad « agent » tot « inspecteur ». Sinds de politiehervorming wordt er dus niet meer gesproken van politieagenten maar van inspecteurs van politie. Voor de hulpagenten werd er echter geen naamswijziging doorgevoerd, wat als gevolg heeft dat de naam « hulpagent » nu wat pejoratief overkomt. Mijn voorstel is dan ook om de graad van « hulpagent » te wijzigen in « agent ». Op die manier is er geen sprake meer van een pejoratieve ondertoon bij de functiebenaming van deze leden van de lokale politie.

Ik hoop dat de naamswijziging voor de hulpagenten ook zal leiden tot een hoger aanzien bij de bevolking. De subjectieve waardering is uiteraard ook heel belangrijk voor de « agenten » in spe en komt de dienstverlening aan de burgers en de relatie tussen de burgers en de huidige hulpagenten ongetwijfeld ten goede.

Ludwig VANDENHOVE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 58 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geļntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wordt het woord « hulpagenten » vervangen door het woord « agenten ».

Art. 3

In dezelfde wet wordt het woord « hulpagenten » telkens vervangen door het woord « agenten ».

Art. 4

De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad de terminologie van de vigerende wettelijke bepalingen in overeenstemming brengen met die van deze wet.

2 december 2004.

Ludwig VANDENHOVE.