Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-25

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1241 van de heer Vandenhove d.d. 28 juli 2004 (N.) :
Identiteitskaarten. 75-plussers. Geldigheidsdatum.

Via de media vernam ik dat enkele Belgische 75-plussers problemen ondervonden hebben tijdens hun vakantie in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Op de nieuwe identiteitskaart voor 75-jarigen staat immers geen geldigheidsdatum meer vermeld en dat zorgt er soms voor dat deze identiteitskaarten geweigerd worden.

Bent u op de hoogte van deze berichten ?

Bent u van plan iets aan deze situatie te doen ?

Denkt u eraan de wet te wijzigen ? Of gaat u meer aandacht besteden aan het bekendmaken van de verschillende soorten identiteitskaarten in het buitenland ?

Antwoord : Ik heb inderdaad vernomen dat sommige Belgische 75-plussers bij verblijf in het buitenland problemen hebben omdat hun identiteitskaart geen datum van verval meer vermeldt. Het gaat hier evenwel slechts over enkele gevallen per jaar.

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten werd beslist dat de identiteitskaart afgegeven aan burgers van 75 jaar en meer een onbeperkte geldigheidsduur zou hebben en er werd tevens bepaald dat wanneer de houder van een identiteitskaart voor burgers van 75 jaar en meer erom verzoekt, deze identiteitskaart toch vernieuwd zou worden. Dit koninklijk besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2001. Er werd ook een omzendbrief gezonden aan de gemeenten op 22 augustus 2001. Dit koninklijk besluit werd op zijn buurt aangevuld door het koninklijk besluit van 3 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten. Dit koninklijk besluit stelt dat de identiteitskaarten ook vernieuwd worden wanneer de geldigheidsperiode vermeld op de identiteitskaart verstreken is en de houder van het document van 75 jaar of ouder naar het buitenland wenst te reizen.

De houder van het document zal in dit geval een nieuwe identiteitskaart krijgen waarop geen enkele datum vermeld wordt onder de rubriek geldig van-tot . Dit koninklijk besluit werd bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2003.

Ter voorkoming van de problemen die 75-plussers hebben als ze naar het buitenland reizen met een identiteitskaart zonder vermelding van geldigheidsduur, bestudeert de FOD Binnenlandse Zaken momenteel een suggestie van de FOD Buitenlandse Zaken.

De identiteitskaarten afgegeven door Belgische gemeenten aan 75-plussers die naar het buitenland willen reizen, zouden voorzien worden van een afgiftedatum en een onbepaalde vervaldatum (in de vorm van xx/xx/xxxx). Dit kan zonder wetswijziging, alleen een nieuwe aanpassing van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 is nodig. De technische vereisten worden nog onderzocht.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft onze diplomatieke posten op de hoogte gebracht, die de informatie verder verspreid hebben naar de buitenlandse autoriteiten toe. Het is echter altijd mogelijk dat een lokale overheid in het buitenland minder goed op de hoogte is.