Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-24

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-894 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 2 april 2004 (N.) :
Nieuwe procedure inzake de aflevering van reispassen. Overgangsregeling. Publicatie van de (nieuwe) brochure Reis Wijs .

In het tijdschrift Fedra (magazine van de ambtenaar) van de maand december 2003 verschenen twee artikels met als titel Paspoort sneller maar duurder en De brandenblussers . Volgens de teksten is deze (nieuwe) regeling geldig vanaf 12 november 2003 en kan een reispas thans binnen 5 dagen uitgereikt worden. De prijs hiervan is wel aanzienlijk gestegen; rekening houdend met de eigen taks die een gemeente bij de aflevering mag vragen, kan een gewone reispas die 1 jaar geldig is thans om en bij de 35 40 euro kosten, daar waar een reispas die voor 5 jaar wordt afgegeven om en bij de 75 80 euro kan kosten. Ook werd er een nieuwe 24 uur-procedure gelanceerd waardoor het paspoort al na 1 dag kan afgegeven worden; de prijs voor 1 jaar zal hiervoor wel om en bij de 200 euro bedragen en voor 5 jaar dient er ongeveer 240 euro betaald te worden. Hiermede heeft uw overheidsdienst wellicht een antwoord willen bieden aan reizigers-op-het-laatste-moment, die in het verleden vaak noodgedwongen een beroep deden op de procedure voor dringende afhandeling.

Inmiddels is op de website www.diplobel.fgov.be ook de inhoud van de betrokken teksten (slechts gedeeltelijk) aangepast. Onder de rubriek Paspoort wordt onder meer het volgende vermeld : Alleen de vroegere modellen van het Belgisch paspoort kunnen tot 31 december 2004 worden verlengd (zonder verdere uitleg). Onder de rubriek Een nieuw paspoort aanvragen De gewone procedure, onder meer, wordt echter het volgende vermeld : Paspoorten van het nieuw model die sinds maart-april 2001 worden uitgereikt, kunnen niet worden verlengd . In de rubriek geldigheidsduur is vermeld dat heel wat landen eisen dat een paspoort nog geruime tijd na de geplande terugkeer (meestal 6 maanden) geldig is, en dat wie gebruik wil maken van het door de Verenigde Staten ingestelde Visa waiver program (vrijstelling visumplicht) steeds moet in het bezit zijn van een machine-leesbaar paspoort (nieuw model). Bijkomende inlichtingen kunnen bij de betrokken ambassade bekomen worden. In het verleden werd door uw federale overheidsdienst jaarlijks de verzorgde brochure Reis Wijs uitgegeven, die onder meer bij de gemeentebesturen gratis verkrijgbaar was en veel interessante informatie bevatte (onder meer zoals hoger omschreven). Deze is verleden jaar om budgettaire redenen echter spijtig genoeg niet gepubliceerd geworden.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Zal dit jaar door uw federale overheidsdienst de brochure Reis Wijs opnieuw gepubliceerd worden, en zo ja, wanneer gaat dit precies gebeuren (iedereen heeft immers nog geen internetaansluiting) ?

2. Kan in deze brochure (en ook op het internet) voortaan in de rubriek Het Reisbureau niet het adres en telefoonnummer meegedeeld worden van de Geschillencommissie reizen , alsook waar (telefoonnummer) het adres en telefoonnummer van de Belgische vertegenwoordigingen in het Buitenland en de Buitenlandse vertegenwoordigingen in (voor) Belgi steeds juist kunnen nagegaan worden ? In de brochure wordt terecht vermeld dat deze nogal eens kunnen gewijzigd worden.

3. Kan in deze brochure (en ook op het internet) niet een richtprijs (bij benadering) van een paspoort vermeld worden, ook als dit via de spoedprocedure wordt aangevraagd ?

4. Hoe dient het begrip verlenging tot 31 december 2004 verstaan te worden (waarvan hoger sprake) ? Wil dit zeggen dat indien iemand zich aanbiedt met een paspoort om te verlengen bijvoorbeeld op 14 oktober 2004, de gemeente dan slechts kan verlengen tot en met uiterlijk 31 december 2004 (er dient immers soms rekening gehouden te worden met het feit dat een reispas na de datum van terugkeer nog een tijd moet geldig zijn bijvoorbeeld 6 maanden eventueel ook nog met een visumaanvraag) ? Kan een klaar voorbeeld dit verduidelijken in de genoemde brochure en op het internet ?

5. Bent u zeker dat uw diensten (in de drukke periodes) reispassen die tijdig worden aangevraagd, ook binnen 5 dagen kunnen uitreiken en dat er bij een tijdige aanvraag dan geen spoedtarief dient betaald te worden ?

Antwoord : In antwoord op de bovenvermelde vraag van het geachte lid kan ik meedelen dat :

1. De brochure Reis Wijs dit jaar in maart werd uitgegeven.

2. Het adres en het telefoonnummer van de Geschillencommissie worden op de website geplaatst. De brochure zal in een volgende versie worden aangepast. Teneinde het juiste adres van Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland na te trekken, kan men zich richten tot het algemeen nummer van de FOD Buitenlandse Zaken, wat ook vermeld wordt op de website.

3. Tot nu toe werden de richtprijzen van de paspoorten niet vermeld omwille van de regelmatige wijzigingen en het variabele gedeelte van de gemeentetaksen. Zoals het geachte lid weet, is elke gemeente vrij het bedrag van deze taksen zelf te bepalen. Vanaf 1 september 2004 worden wijzigingen doorgevoerd inzake geldigheidsduur waardoor voortaan alle gewone paspoorten vijf jaar geldig zullen zijn, inclusief voor kinderen.

Tot dan wordt de website vervolledigd met de huidige richtbedragen zowel voor aanvragen op een Belgische gemeente als voor aanvragen in het buitenland, waar de sommen worden gend in lokale munt en dus afhankelijk zijn van de wisselkoers.

4. Door de hoge beveiliging van de nieuwe paspoorten die in Belgi vanaf februari-maart 2001 in omloop werden gebracht, is verlenging niet meer mogelijk teneinde eventuele misbruiken maximaal te voorkomen. Paspoorten van het oudere model afgegeven op de gemeenten daterend van de periode vr februari-maart 2001 en afgegeven tot 31 december 2002 op de posten in het buitenland met een maximale geldigheidsduur van vijf jaar kunnen tot 1 september 2004 nog worden verlengd tot 31 december 2004.

Voor de paspoorten, afgegeven in het buitenland gaat het om deze afgegeven vr 1 december 2002, datum vanaf wanneer de personalisering van de paspoorten in het buitenland gecentraliseerd werd en elke handmatige personalisering onmogelijk werd.

5. De paspoorten die tijdig worden aangevraagd worden binnen de voorziene periode van vijf dagen na de ophaling in de gemeenten afgeleverd.