Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-22

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-854 van de heer Vandenhove d.d. 24 maart 2004 (N.) :
Oproeping bij proces-verbaal. ­ Toepassing. ­ Aard van de feiten. ­ Straffen.

Een andere en oudere vorm van strafrechtelijk snelrecht betreft artikel 216quater van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij de wet van 11 juli 1994. Deze procedure houdt in dat de vermoedelijke dader na zijn aanhouding bij de parketmagistraat voorgeleid wordt en in de vorm van een proces-verbaal opgeroepen wordt om voor de politierechter of de correctionele rechtbank te verschijnen binnen een termijn van minstens 10 dagen en maximum twee maanden.

Graag vernam ik dan ook van de geachte minister het aantal dossiers waarin deze procedure sinds zijn invoering is toegepast en dat per gerechtelijk arrondissement.

Tevens vernam ik graag voor deze dossiers de aard van de feiten en de straf die terzake werd uitgesproken.

Antwoord : De procedure van de oproeping bij proces-verbaal (artikel 216quater van het Wetboek van strafvordering) werd ingevoerd bij de wet van 11 juli 1994 en beschreven door de omzendbrieven 13/94 (Antwerpen), 35/94 (Gent) en 25/94 (Mons).

De vraag gesteld door het geachte lid bevat drie deelvragen : (1) het aantal dossiers, waarin de procedure sinds zijn invoering is toegepast en dat per gerechtelijk arrondissement en voor deze dossiers; (2) de aard van de feiten en (3) de straf, die ter zake werd uitgesproken.

Het antwoord dat hieronder wordt verstrekt, is gebaseerd op de registratie door de administratieve diensten van de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg.

Hieronder worden drie tabellen ­ één per vraag ­ weergegeven. Deze resultaten zijn gebaseerd op de stand van de databanken op 17 januari 2004. De berekeningen werden gedaan door statistisch analisten bij het College van procureurs-generaal.

Tabel 1

Aantal oproepingen bij proces-verbaal
per gerechtelijk arrondissement

Chef d'accusation principal. ­ Voornaamste tenlastelegging Nombre. ­ Aantal
1) Loi pénale. ­ Strafwet 7 856
2) Propriété. ­ Eigendom 5 662
3) Vol et extorsion. ­ Diefstal en afpersing 5 319
4) Vol simple. ­ Gewone diefstal 1 733
5) Vol avec violence. ­ Diefstal met geweld 984
6) Vol qualifié. ­ Zware diefstal 2 602
7) Destructions, détériorations et incendie volontaire. ­ Vernielingen, beschadigingen en brandstichting 163
8) Fraude. ­ Bedrog 180
9) Recel et blanchiment d'argent. ­ Heling en witwas 83
10) Informatique. ­ Informatica ­
11) Autres. ­ Andere 97
12) Personnes. ­ Persoon 908
13) Meurtre, homicide et homicide involontaire. ­ Moord, doodslag en onopzettelijke doding 21
14) Meurtre et homicide. ­ Moord en doodslag 20
15) Homicide involontaire. ­ Onopzettelijke doding 1
16) Coups et blessures. ­ Slagen en verwondingen 840
17) Volontaires. ­ Met opzet 840
18) Involontaires. ­ Zonder opzet ­
19) Liberté personnelle. ­ Persoonlijke vrijheid 47
20) Famille et morale publique. ­ Familie en publieke moraal 100
21) Agression et viol. ­ Aanranding en verkrachting 67
22) Débauche et exploitation sexuelle. ­ Ontucht en seksuele uitbuiting ­
23) Cercle familial. ­ Familiale sfeer 33
24) Sécurité et ordre publics. ­ Openbare veiligheid en openbare orde 1 098
25) Confiance publique. ­ Openbare trouw 88
26) Lois spéciales. ­ Bijzondere wetten 738
27) Santé publique. ­ Volksgezondheid ­
28) Drogues et dopage. ­ Drugs en doping 725
29) Affaires économiques. ­ Economische aangelegenheden 2
30) Environnement et urbanisme. ­ Milieu en stedenbouw 3
31) Environnement. ­ Milieu 3
32) Urbanisme. ­ Stedenbouw ­
33) Agriculture, chasse, pêche et protection des animaux. ­ Landbouw, jacht, visvangst en dierenbescherming 5
34) Travail et sécurité sociale. ­ Arbeid en sociale zekerheid ­
35) Affaires financières. ­ Financiële aangelegenheden 3
36) Général. ­ Algemeen 2
37) Fraude fiscale. ­ Fiscale fraude 1
38) Circulation. ­ Verkeer ­
39) Autres. ­ Andere 3
40) Appels du tribunal de police. ­ Beroepen Politierechtbank 1
Total. ­ Totaal 8 598

De cijfers geven niet het aantal personen weer, die zijn opgeroepen bij proces-verbaal, maar wel het aantal dossiers, waarin er een of meerdere personen bij proces-verbaal werd opgeroepen.

De cijfers betrekken enkel de dossiers voor de correctionele rechtbank en niet voor politierechtbanken.

Op het moment van de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 1994, maakten enkel de arrondissementen Brussel, Leuven, Nijvel, Bergen, Gent en Namen gebruik van de informaticatoepassing. De andere parketten, met uitzondering van Eupen, werden pas later geïnformatiseerd.

Tabel 2

Aantal oproepingen bij proces-verbaal
per voornaamste tenlastelegging

Chef d'accusation principal. ­ Voornaamste tenlastelegging Nombre. ­ Aantal
1) Loi pénale. ­ Strafwet 7 856
2) Propriété. ­ Eigendom 5 662
3) Vol et extorsion. ­ Diefstal en afpersing 5 319
4) Vol simple. ­ Gewone diefstal 1 733
5) Vol avec violence. ­ Diefstal met geweld 984
6) Vol qualifié. ­ Zware diefstal 2 602
7) Destructions, détériorations et incendie volontaire. ­ Vernielingen, beschadigingen en brandstichting 163
8) Fraude. ­ Bedrog 180
9) Recel et blanchiment d'argent. ­ Heling en witwas 83
10) Informatique. ­ Informatica ­
11) Autres. ­ Andere 97
12) Personnes. ­ Persoon 908
13) Meurtre, homicide et homicide involontaire. ­ Moord, doodslag en onopzettelijke doding 21
14) Meurtre et homicide. ­ Moord en doodslag 20
15) Homicide involontaire. ­ Onopzettelijke doding 1
16) Coups et blessures. ­ Slagen en verwondingen 840
17) Volontaires. ­ Met opzet 840
18) Involontaires. ­ Zonder opzet ­
19) Liberté personnelle. ­ Persoonlijke vrijheid 47
20) Famille et morale publique. ­ Familie en publieke moraal 100
21) Agression et viol. ­ Aanranding en verkrachting 67
22) Débauche et exploitation sexuelle. ­ Ontucht en seksuele uitbuiting ­
23) Cercle familial. ­ Familiale sfeer 33
24) Sécurité et ordre publics. ­ Openbare veiligheid en openbare orde 1 098
25) Confiance publique. ­ Openbare trouw 88
26) Lois spéciales. ­ Bijzondere wetten 738
27) Santé publique. ­ Volksgezondheid ­
28) Drogues et dopage. ­ Drugs en doping 725
29) Affaires économiques. ­ Economische aangelegenheden 2
30) Environnement et urbanisme. ­ Milieu en stedenbouw 3
31) Environnement. ­ Milieu 3
32) Urbanisme. ­ Stedenbouw ­
33) Agriculture, chasse, pêche et protection des animaux. ­ Landbouw, jacht, visvangst en dierenbescherming 5
34) Travail et sécurité sociale. ­ Arbeid en sociale zekerheid ­
35) Affaires financières. ­ Financiële aangelegenheden 3
36) Général. ­ Algemeen 2
37) Fraude fiscale. ­ Fiscale fraude 1
38) Circulation. ­ Verkeer ­
39) Autres. ­ Andere 3
40) Appels du tribunal de police. ­ Beroepen Politierechtbank 1
Total. ­ Totaal 8 598

Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.

In de nomenclatuur zit een hiërarchie, die typografisch wordt weerspiegeld door inspringende labels in de eerste kolom. De cijfers op de hogere niveaus zijn de subtotalen over de lagere niveaus.

Tabel 3

Aantal oproepingen bij proces-verbaal
per aard van het vonnis

Nature du jugement. ­ Aard van het vonnis Nombre. ­ Aantal
Nature du jugement. ­ Aard van het vonnis 3 282
1) Condamnation. ­ Veroordeling 1 786
2) Condamnation + sursis. ­ Veroordeling + uitstel 1 024
3) Condamnation + sursis probatoire. ­ Veroordeling + probatieuitstel 568
4) Suspension du prononcé. ­ Opschorting 757
5) Suspension probatoire. ­ Probatieopschorting 41
6) Internement. ­ Internering ­
7) Déchéance du droit de conduire. ­ Verval recht tot sturen 164
8) Acquittement. ­ Vrijspraak 492
9) Autres. ­ Andere 484
Total. ­ Totaal 8 598

Van alle notitienummers die in de eerste tabel werden opgenomen, werd opgezocht of er (reeds) een vonnis was geveld en zo ja, welke de aard van dit vonnis was. Voor een aantal notitienummers kon geen informatie worden gevonden. Deze werden dan ook onder « 10) Error/Onbekend » gerekend.