Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-22

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-853 van de heer Vandenhove d.d. 24 maart 2004 (N.) :
Onmiddellijke verschijning. ­ Toepassing. ­ Aard van de feiten. ­ Straffen.

Zowel vanuit de pers als vanuit het « werkveld » vang ik signalen op dat deze procedure (artikelen 216quinquies tot en met septies van het Wetboek van strafvordering), ook wel eens snelrecht genoemd, ingevoegd in het Wetboek van strafvordering bij de wet van 28 maart 2000, niet of nauwelijks wordt toegepast. Graag vernam ik dan ook van de geachte minister het aantal dossiers waarin deze procedure sinds zijn invoering is toegepast en dat per gerechtelijk arrondissement.

Tevens vernam ik graag voor deze dossiers de aard van de feiten en de straf die terzake werd uitgesproken.

Antwoord : De procedure van de onmiddellijke verschijning in strafzaken (artikel 216quinquies van het Wetboek van strafvordering) werd ingevoerd bij de wet van 28 maart 2000 en beschreven in de omzendbrieven COL 6/2000 en COL 8/2000. Door het arrest 56/2002 van het Arbitragehof werden echter een aantal cruciale bepalingen vernietigd, zodat de procedure thans niet meer wordt toegepast.

De vraag gesteld door het geachte lid bevat drie deelvragen : (1) het aantal dossiers, waarin de procedure sinds zijn invoering is toegepast en dat per gerechtelijk arrondissement en voor deze dossiers; (2) de aard van de feiten en (3) de straf, die ter zake werd uitgesproken.

Het antwoord dat hieronder wordt verstrekt, is gebaseerd op de registratie door de administratieve diensten van de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg.

Hieronder worden drie tabellen ­ één per vraag ­ weergegeven. Deze resultaten zijn gebaseerd op de stand van de databanken op 17 januari 2004. De berekeningen werden gedaan door statistisch analisten bij het College van procureurs-generaal.

Tabel 1

Aantal onmiddellijke verschijningen
per gerechtelijk arrondissement

Ressort
­
Rechtsgebied
Arrondissement Total
­
Aantal
Anvers. ­ Antwerpen Anvers. ­ Antwerpen 2
Malines. ­ Mechelen 3
Turnhout ­
Hasselt ­
Tongres. ­ Tongeren ­
Total ressort. ­ Totaal rechtsgebied 5
Bruxelles. ­ Brussel Bruxelles. ­ Brussel 3
Louvain. ­ Leuven 6
Nivelles. ­ Nijvel ­
Total ressort. ­ Totaal rechtsgebied 9
Gand. ­ Gent Gand. ­ Gent 5
Termonde. ­ Dendermonde 1
Audenarde. ­ Oudenaarde ­
Bruges. ­ Brugge 14
Courtrai. ­ Kortrijk 3
Ypres. ­ Ieper 2
Furnes. ­ Veurne ­
Total ressort. ­ Totaal rechtsgebied 25
Liège. ­ Luik Liège. ­ Luik 4
Huy. ­ Hoei ­
Verviers ­
Namur. ­ Namen ­
Dinant 1
Arlon. ­ Aarlen ­
Neufchâteau 4
Marche-en-Famenne ­
Eupen ­
Total ressort. ­ Totaal rechtsgebied 9
Mons. ­ Bergen Charleroi 2
Mons. ­ Bergen ­
Tournai. ­ Doornik 1
Total ressort. ­ Totaal rechtsgebied 3
Belgique. ­ België 51

De cijfers geven niet het aantal personen weer, die onmiddellijk zijn moeten verschijnen, maar wel het aantal dossiers, waarin er een of meerdere personen onmiddellijk zijn verschenen.

De cijfers betreffen enkel de dossiers voor de correctionele rechtbank en niet voor politierechtbanken.

Op het moment van de inwerkingtreding van de wet van 28 maart 2000, maakte het arrondissement Eupen (nog) geen gebruik van de informaticatoepassing.

Tabel 2

Aantal onmiddellijke verschijningen
per voornaamste tenlastelegging

Chef d'accusation principal. ­ Voornaamste tenlastelegging Nombre. ­ Aantal
1) Loi pénale. ­ Strafwet 44
2) Propriété. ­ Eigendom 37
3) Vol et extorsion. ­ Diefstal en afpersing 35
4) Vol simple. ­ Gewone diefstal 16
5) Vol avec violence. ­ Diefstal met geweld 10
6) Vol qualifié. ­ Zware diefstal 9
7) Destructions, détériorations et incendie volontaire. ­ Vernielingen, beschadigingen en brandstichting 1
8) Fraude. ­ Bedrog 1
9) Recel et blanchiment d'argent. ­ Heling en witwas ­
10) Informatique. ­ Informatica ­
11) Autres. ­ Andere 1
12) Personnes. ­ Persoon 1
13) Meurtre, homicide et homicide involontaire. ­ Moord, doodslag en onopzettelijke doding ­
14) Meurtre et homicide. ­ Moord en doodslag ­
15) Homicide involontaire. ­ Onopzettelijke doding ­
16) Coups et blessures. ­ Slagen en verwondingen 1
17) Volontaires. ­ Met opzet 1
18) Involontaires. ­ Zonder opzet ­
19) Liberté personnelle. ­ Persoonlijke vrijheid ­
20) Famille et morale publique. ­ Familie en publieke moraal 1
21) Agression et viol. ­ Aanranding en verkrachting 1
22) Débauche et exploitation sexuelle. ­ Ontucht en seksuele uitbuiting ­
23) Cercle familial. ­ Familiale sfeer ­
24) Sécurité et ordre publics. ­ Openbare veiligheid en openbare orde 4
25) Confiance publique. ­ Openbare trouw 1
26) Lois spéciales. ­ Bijzondere wetten 4
27) Santé publique. ­ Volksgezondheid ­
28) Drogues et dopage. ­ Drugs en doping 3
29) Affaires économiques. ­ Economische aangelegenheden ­
30) Environnement et urbanisme. ­ Milieu en stedenbouw 1
31) Environnement. ­ Milieu 1
32) Urbanisme. ­ Stedenbouw ­
33) Agriculture, chasse, pêche et protection des animaux. ­ Landbouw, jacht, visvangst en dierenbescherming ­
34) Travail et sécurité sociale. ­ Arbeid en sociale zekerheid ­
35) Affaires financières. ­ Financiële aangelegenheden ­
36) Général. ­ Algemeen ­
37) Fraude fiscale. ­ Fiscale fraude ­
38) Circulation. ­ Verkeer ­
39) Autres. ­ Andere ­
40) Appels du tribunal de police. ­ Beroepen politierechtbank 3
Total. ­ Totaal 51

Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.

In de nomenclatuur zit een hiërarchie, die typografisch wordt weerspiegeld door inspringende labels in de eerste kolom. De cijfers op de hogere niveaus zijn de subtotalen over de lagere niveaus.

Tabel 3

Aantal onmiddellijke verschijningen
per aard van het vonnis

Nature du jugement. ­ Aard van het vonnis Total. ­ Aantal
1) Condamnation. ­ Veroordeling 20
2) Condamnation + sursis. ­ Veroordeling + uitstel 16
3) Condamnation + sursis probatoire. ­ Veroordeling + probatieuitstel 1
4) Suspension du prononcé. ­ Opschorting 1
5) Suspension probatoire. ­ Probatieopschorting 1
6) Internement. ­ Internering ­
7) Déchéance du droit de conduire. ­ Verval recht tot sturen ­
8) Acquittement. ­ Vrijspraak 2
9) Autres. ­ Andere 4
10) Erreur/Inconnu. ­ Error/Onbekend 6
Total. ­ Totaal 51

Van alle notitienummers die in de eerste tabel werden opgenomen, werd opgezocht of er (reeds) een vonnis was geveld en zo ja, welke de aard van dit vonnis was. Voor een aantal notitienummers kon geen informatie worden gevonden. Deze werden dan ook onder « 10) Error/Onbekend » gerekend.