Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-18

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Overheidsbedrijven)

Vraag nr. 3-934 van de heer Willems d.d. 4 mei 2004 (N.) :
NMBS. ­ Fietsenstallingen aan de stations.

Het in 1997 tussen de NMBS en de federale overheid afgesloten beheerscontract legt echter de nadruk op de « complementariteit van de trein met de verplaatsingen per fiets » en voorziet dat de NMBS zich dient aan te sluiten bij een beleid ter bevordering van het fietsgebruik, zowel voor vrijetijdsverplaatsingen als voor verplaatsingen naar het werk of naar school. Ze dient dan ook de nodige acties te ondernemen met het oog op een gemakkelijke toegang van de stations en het ter beschikking stellen van betrouwbare fietsenstallingen.

Wat heeft de NMBS inzake dit punt van het beheerscontract al gerealiseerd ?

Hoe wordt dit punt in de gemeentelijke mobiliteitsplannen ingeschreven ? Zijn er al resultaten ?

Worden inzake fietsenstallingen overeenkomsten afgesloten met de steden en gemeenten ? Zo neen, waarom niet ? Zo ja, met welke gemeenten ?

Een oplossing was via een concessionaris onbemande volautomatische fietsenstallingen aan te bieden. Is dit gebeurd en is dit de juiste oplossing ?

Is er een plan om dit punt van het beheerscontract te realiseren ?

Wat zijn hiervan de financiėle consequenties ?