Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-20

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Overheidsbedrijven)

Vraag nr. 3-934 van de heer Willems d.d. 4 mei 2004 (N.) :
NMBS. ≠ Fietsenstallingen aan de stations.

Het in 1997 tussen de NMBS en de federale overheid afgesloten beheerscontract legt echter de nadruk op de ę complementariteit van de trein met de verplaatsingen per fiets Ľ en bepaalt dat de NMBS zich dient aan te sluiten bij een beleid ter bevordering van het fietsgebruik, zowel voor vrijetijdsverplaatsingen als voor verplaatsingen naar het werk of naar school. Ze dient dan ook de nodige acties te ondernemen met het oog op een gemakkelijke toegang van de stations en het ter beschikking stellen van betrouwbare fietsenstallingen.

Wat heeft de NMBS inzake dit punt van het beheerscontract al gerealiseerd ?

Hoe wordt dit punt in de gemeentelijke mobiliteitsplannen ingeschreven ? Zijn er al resultaten ?

Worden inzake fietsenstallingen overeenkomsten afgesloten met de steden en gemeenten ? Zo neen, waarom niet ? Zo ja, met welke gemeenten ?

Een oplossing was via een concessionaris onbemande volautomatische fietsenstallingen aan te bieden. Is dit gebeurd en is dit de juiste oplossing ?

Is er een plan om dit punt van het beheerscontract te realiseren ?

Wat zijn hiervan de financiŽle consequenties ?

Antwoord : Ik kan het geachte lid het volgende meedelen.

In functie van het desbetreffende beheerscontract heeft de NMBS een fietsparkeerpolitiek ontwikkeld, gebaseerd op de volgende basisprincipes :

≠ aan ieder NMBS-station en elke stopplaats moeten voldoende, comfortable en veilige fietsparkeermogelijkheden ingericht worden;

≠ in principe is het gebruik ervan kosteloos;

≠ daar waar nodig stelt de NMBS extra beveiligde fietsparkeervoorzieningen ter beschikking tegen betaling;

≠ de bestaande fietsrekken die niet comfortabel zijn, worden systematisch vervangen door rekken type NMBS, waarmee het frame van de fiets kan worden vastgezet om beschading en diefstal te vermijden (geraamd aantal 40 000);

≠ alle fietsenparkings moeten overdekt en afgesloten zijn zonder de sociale controle hierdoor te ontrekken;

≠ wat betreft de extra beveiligde fietsparkeerplaatsen wordt geopteerd voor elektronisch gestuurde sluit- en opensystemen van fietsrekken en kluizen.

Weldra start een proefproject met fietskluizen in vijf verschillende stations.

Er werden met verschillende steden en gemeenten overeenkomsten gesloten om door personeel bewaakte fietsenstallingen ter beschikking te stellen aan de treinreizigers, onder andere aan de stations Oostende, Sint-Niklaas en Vilvoorde. Gelijkaardige projecten worden ook voorzien te Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal, Leuven en Halle.

Daarnaast zijn de meeste fietsenstallingen ingelijfd in de kleine wegenis, wat inhoud dat de stad of gemeente instaat voor het politietoezicht op deze stallingen.

Er werden fietsenparkings aan zeven grote NMBS-stations in concessie gegeven : Gent-Sint-Pieters, Antwerpen-Berchem, Antwerpen-Centraal, Mechelen, Kortrijk, Brugge en Leuven.

Gedurende een vijftal jaren verliep de exploitatie van deze fietsenparkings vlot maar gelet op het faillissement van de concessionaris heeft de NMBS in deze fietsenparkings momenteel exploitatieproblemen.

De NMBS werkt zijn fietsparkeerpolitiek verder uit. In eerste instantie zal snel gezocht worden naar een nieuwe concessionaris voor de bestaande beveiligde fietsenparkings. Vervolgens zal getracht worden het aantal stations uit te breiden met onbemande volautomatische fietsenstallingen. Daar waar de vraag beperkt is, zullen indien de testen positief zijn, fietskluizen geplaatst worden.

Een eerste raming van de financiŽle lasten, gespreid over een periode van drie jaar, bedroeg ongeveer 7,5 miljoen euro.

Ingevolge de huidige budgettaire beperkingen zal de uitvoering van de voorziene politiek meer gespreid moeten gebeuren in de tijd.