Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-19

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-949 van de heer Vandenhove d.d. 14 mei 2004 (N.) :
Politie. Invaliditeit. Uitkeringen. Termijnen voor de uitbetaling.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-948 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1193).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende inlichtingen mee te delen.

Ingevolge artikel X.III.10 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Belgisch Staatsblad van 31 maart 2001) is de gerechtelijk geneeskundige dienst, die onder mijn bevoegdheid valt, inderdaad verantwoordelijk voor de medische aspecten van het arbeidsongeval.

Na het onderzoek maakt de gerechtelijk geneeskundige dienst zijn beslissing over aan de werkgever. Het is de werkgever die overeenkomstig artikel X.III.18 van hetzelfde besluit instaat voor de toekenning van de rente. Inzake het door u gestelde probleem is mijn collega van Binnenlandse Zaken dus bevoegd.