Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-16

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-894 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 25 mei 2004 (N.) :
Nieuwe procedure inzake de aflevering van reispassen. ­ Overgangsregeling. ­ Publicatie van de (nieuwe) brochure Reis Wijs.

In het tijdschrift Fedra (magazine van de ambtenaar) van de maand december 2003 verschenen twee artikels met als titel « Paspoort sneller maar duurder » en « De brandenblussers ». Volgens de inhoud van deze teksten is deze (nieuwe) regeling geldig vanaf 12 november 2003 en kan een reispas thans binnen de vijf dagen afgeleverd worden. De prijs hiervan is wel aanzienlijk gestegen; rekening houdend met de eigen taks die een gemeente bij de aflevering mag vragen, kan een gewone reispas die één jaar geldig is thans om en bij de 35 à 40 euro kosten, daar waar een reispas die voor vijf jaar wordt afgeleverd om en bij de 75 à 80 euro kan kosten. Ook werd er een nieuwe « 24 uur-procedure » gelanceerd waardoor het paspoort al na één dag kan afgeleverd worden; de prijs voor één jaar zal hiervoor wel om en bij de 200 euro bedragen en voor vijf jaar dient er ongeveer 240 euro betaald te worden. Hiermede heeft uw overheidsdienst wellicht een antwoord willen bieden aan reizigers-op-het-laatste-moment, die in het verleden vaak noodgedwongen een beroep deden op de procedure voor dringende afhandeling.

Inmiddels is op de website www.diplobel.fgov.be ook de inhoud van de betrokken teksten (slechts gedeeltelijk) aangepast. Onder de rubriek « Paspoort » wordt onder meer het volgende vermeld : « Alleen de vroegere modellen van het Belgisch paspoort kunnen tot 31 december 2004 worden verlengd » (zonder verdere uitleg). Onder de rubriek « Een nieuw paspoort aanvragen » ­ De gewone procedure, onder meer, wordt echter het volgende vermeld : « Paspoorten van het nieuw model die sinds maart-april 2001 worden uitgereikt, kunnen niet worden verlengd. » In de rubriek « Geldigheidsduur » is vermeld dat heel wat landen eisen dat een paspoort nog geruime tijd na de geplande terugkeer (meestal zes maanden) geldig is, en dat wie gebruik wil maken van het door de Verenigde Staten ingestelde « Visa Waiver Program » (vrijstelling visumplicht) steeds moet in het bezit zijn van een machine-leesbaar paspoort (nieuw model). Bijkomende inlichtingen kunnen bij de betrokken ambassade bekomen worden. In het verleden werd door uw federale overheidsdienst jaarlijks de verzorgde brochure Reis wijs uitgegeven, die onder meer bij de gemeentebesturen gratis verkrijgbaar was en veel interessante informatie bevatte (onder meer zoals hoger omschreven). Deze is verleden jaar om budgettaire redenen echter spijtig genoeg niet gepubliceerd geworden.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Zal dit jaar door uw federale overheidsdienst de brochure Reis Wijs opnieuw gepubliceerd worden, en zo ja, wanneer gaat dit precies gebeuren (iedereen heeft immers ­ nog ­ geen internetaansluiting) ?

2. Kan in deze brochure (en ook op het Internet) voortaan in de rubriek « Het Reisbureau » niet het adres en telefoonnummer medegedeeld worden van de « Geschillencommissie reizen », alsook waar het adres en telefoonnummer van de « Belgische vertegenwoordigingen in het Buitenland » en de « Buitenlandse vertegenwoordigingen » ­ in (voor) België ­ steeds juist kunnen nagegaan worden ? In de brochure wordt terecht vermeld dat deze nogal eens kunnen gewijzigd worden.

3. Kan in deze brochure (en ook op het Internet) niet een richtprijs (bij benadering) van een paspoort vermeld worden, ook als dit via de spoedprocedure wordt aangevraagd ?

4. Hoe dient het begrip « verlenging tot 31 december 2004 » verstaan te worden (waarvan hoger sprake) ? Wil dit zeggen dat indien iemand zich aanbiedt met een paspoort om te verlengen bijvoorbeeld op 14 oktober 2004, de gemeente dan slechts kan verlangen tot en met uiterlijk « 31 december 2004 » (er dient immers soms rekening gehouden te worden met het feit dat een reispas na de datum van terugkeer nog een tijd moet geldig zijn ­ bijvoorbeeld zes maanden ­ eventueel ook nog met een visumaanvraag) ? Kan een klaar voorbeeld dit verduidelijken in de genoemde brochure en op het Internet ?

5. Bent u zeker dat uw diensten (in de drukke periodes) reispassen die tijdig worden aangevraagd, ook binnen vijf dagen kunnen afleveren en dat er bij een tijdige aanvraag dan geen spoedtarief dient betaald te worden ?