Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-14

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Overheidsbedrijven)

Vraag nr. 3-635 van de heer Willems d.d. 9 maart 2004 (N.) :
Gratis woon-werkverkeer met de trein. Invloed op de mobiliteit.

Op 3 februari 2004 stelde ik u onder nr. 3-635 de volgende vraag betreffende het in rand vermelde onderwerp :

De intentie van de federale overheid om het woon-werkverkeer gratis te maken werpt een aantal praktische problemen op.

Los van de vraag naar de meerkost voor de bedrijven is het wenselijk om te onderzoeken of het spoorwegnet het toenemend aantal pendelaars kan opvangen.

Verder zou deze maatregel een invloed kunnen hebben op de inplantingskeuze van bepaalde bedrijven.

Is er al onderzoek gepleegd om te weten te komen om hoeveel extra reizigers het effectief zal gaan ?

Is er al een inschatting gemaakt wat de invloed op de mobiliteit op de autosnelwegen zal zijn van deze maatregel ?

Is er een studie uitgevoerd naar wat de impact zal zijn op de globale mobiliteit ?

Kan de NMBS tijdens de spitsuren deze verhoging van reizigers aan ? Is er nood aan capaciteitsuitbreiding ?

Hoeveel NMBS-stations palen aan bedrijfsterreinen ?

Tot op heden mocht ik dienaangaande nog geen antwoord ontvangen. Derhalve ben ik zo vrij deze vraag opnieuw aan u voor te leggen. Mag ik aandringen op een spoedige mededeling van uw standpunt ?

Antwoord : Ik kan het geachte lid het volgende mededelen.

1. Op basis van opgedane ervaring met vroegere toepassingen kosteloosheid werden de nodige ramingen gemaakt.

2 en 3. Ja. Volgens schattingen uitgevoerd door de NMBS is de invloed een geleidelijke verschuiving van auto naar trein, gaande van enkele duizenden in 2004 tot meer dan 30 000 heen-en-terugdagverplaatsingen in 2007.

4. Voor 2004 is er geen probleem maar voor de volgende jaren is een capaciteitsuitbreiding van treinen nodig, namelijk door de verderzetting van de infrastructuurwerken rond Brussel (4 sporen), en de aankoop van bijkomende M6-rijtuigen.