Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-13

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-775 van de heer Vandenhove d.d. 24 februari 2004 (N.) :
Schade veroorzaakt door politieambtenaren. Aansprakelijkheid.

In de wet van 5 augustus 1992 (wet op het politieambt) werd in artikel 47 het volgende bepaald (derde lid) : ... de gemeente ... is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de politieambtenaren van de lokale politie in de functies waarin ... de gemeente ... hen heeft aangewend net als de aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door toedoen van hun aangestelden .

In artikel 48 van dezelfde wet wordt bepaald dat de in artikel 47 bedoelde politieambtenaren de aan derden berokkende schade slechts moeten vergoeden wanneer zij een opzettelijke fout, een zware fout of een lichte fout die bij hen gewoonlijk voorkomt begaan.

In artikel 50 van dezelfde wet wordt bepaald dat de in artikel 47 bedoelde politieambtenaren tegen wie een vordering tot schadeloosstelling wordt ingesteld voor de burgerlijke of strafrechter kan ... de gemeente ... in het geding betrekken : deze kunnen vrijwillig tussenkomen .

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

1. Zijn er instructies bij omzendbrief aan de gemeenten hoe zij op die artikelen moeten reageren ?

2. Kan een politieambtenaar die vervolgd wordt voor opzettelijke fouten zich terzake op de gemeente beroepen wanneer hij aangesproken wordt door een derde (burgerlijke partij voor de strafrechter) voor de door zijn daden veroorzaakte schade ?

3. Kan de derde de gemeente voor de strafrechter dagvaarden in tussenkomst en een rechtstreekse veroordeling eisen wanneer de politieambtenaar in de gevallen omschreven in artikel 48 vervolgd wordt of door de burgerlijke partij rechtstreeks gedagvaard wordt voor de strafrechter ?