3-542/1

3-542/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

5 MAART 2004


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de bestraffing van mensensmokkel gelijk te schakelen met de bestraffing van mensenhandel

(Ingediend door de heer Ludwig Vandenhove)


TOELICHTING


De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen maakt in haar strafbepalingen een onderscheid tussen mensensmokkel en mensenhandel. Bij mensensmokkel gaat het om het illegaal overschrijden van de landsgrenzen met de hulp van derden, waarbij de persoon die de grens wil oversteken op de hoogte is van de manier waarop hij of zij zal reizen en daarmee instemt. Mensenhandel daarentegen is het overbrengen van mensen met het oog op latere uitbuiting, waarbij de vrije keuze van de persoon beperkt wordt door middel van geweld, misleiding, bedreiging of intimidatie.

In de praktijk blijkt dat theoretische onderscheid niet of nauwelijks te bestaan, beklemtonen diverse bronnen. De grens tussen beide is flinterdun. Wanneer bijvoorbeeld iemand een reis moet maken in een koelwagen bij min twintig graden Celsius, is er nog nauwelijks sprake van vrije wil. Daarenboven moet vastgesteld worden dat zowel mensensmokkel als mensenhandel door groepen georganiseerd worden en veelal met winstbejag gepaard gaan.

Dat is dan ook de reden waarom wij voorstellen de straffen inzake mensensmokkel, die belachelijk laag zijn (cf. de uitspraak van de rechtbank van Dendermonde van 12 augustus 2003), op hetzelfde niveau te brengen als die voor mensenhandel. De uitzondering voor wie op basis van humanitaire overwegingen vreemdelingen helpt (artikel 77, tweede lid) wordt behouden.

Ludwig VANDENHOVE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij de wetten van 1 juni 1993, 15 juli 1996 en 29 april 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A) in het eerste lid worden de woorden met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zeventienhonderd frank tot zesduizend frank, of met een van die straffen alleen vervangen door de woorden met de in artikel 77bis bepaalde straffen en naar de in dat artikel gemaakte onderscheidingen ;

B) het derde lid wordt opgeheven.

29 januari 2004.

Ludwig VANDENHOVE.