3-472/1

3-472/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

22 JANUARI 2004


Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 559 van het Strafwetboek

(Ingediend door de heer Ludwig Vandenhove)


TOELICHTING


Politierechters en allicht zij niet alleen vinden dat ze vandalen die opzettelijk auto's beschadigen, niet hard genoeg kunnen aanpakken. Volgens het Strafwetboek kunnen de rechters een boete van maximaal 100 euro opleggen. Dat is een idioot en totaal verouderd tarief. Die vandalen zitten ons in ons gezicht uit te lachten, aldus bepaalde politierechters.

Artikel 559 van het Strafwetboek voorziet voor vandalen die andermans roerende goederen opzettelijk beschadigen of vernielen immers in een maximumboete van 20 euro (te vermenigvuldigen met 5). Ook al heeft de betichte een auto als het ware tot schroot herleid, de rechter kan hem echt niet zwaarder aanpakken.

De beschadiging van auto's komt veel voor en is een zeer ergerlijke vorm van vandalisme. Iedereen maakt het wel eens mee en leuk is het zeker niet. Het afkraken van spiegels, antennes en merktekens en het stukslaan van ruiten zijn de meest voorkomende vormen. Er zijn gevallen bekend waarin de schade opliep tot 2 500 euro. Als een vandaal dan gepakt wordt en hij voor de rechter verschijnt, hoort hij zich tot zijn grote vreugde veroordelen tot .... 100 euro.

Er is alleszins een wanverhouding tussen de bestraffing van een opzettelijke vernieler en van iemand die per ongeluk, in het verkeer, andermans auto beschadigt. Voor die laatste, die eigenlijk geen kwade bedoelingen had, kan een boete opgelegd worden tot 250 euro.

Rechters moeten de kans krijgen zeker de meest ergerlijke vormen van criminaliteit krachtdadig te bestrijden. Daarom bepalen wij in dit wetsvoorstel, overeenkomstig artikel 38 van het Strafwetboek, dat de maximumboete voor autovandalisme tot 200 euro verhoogd wordt.

Ludwig VANDENHOVE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 559 van het Strafwetboek, gewijzigd bij de wet van 2 augustus 2002, wordt aangevuld met het volgende lid :

In afwijking van het eerste lid, 1, worden zij die opzettelijk andermans voertuig of aanhangwagen beschadigen of vernielen gestraft met geldboete van 20 tot 200 euro.

3 december 2003.

Ludwig VANDENHOVE.
Hugo VANDENBERGHE.