Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-3

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid

Vraag nr. 3-259 van de heer Vandenhove d.d. 11 september 2003 (N.) :
Asielzoekers. ­ Tuberculose.

Onlangs werd vastgesteld dat twee personeelsleden van het asielcentrum van Bevingen besmet waren met tuberculose.

1. De asielzoekers worden twee keer gecontroleerd op tuberculose namelijk wanneer ze voet zetten op het Belgische grondgebied en wanneer ze in het betrokken asielcentrum aankomen. Kan u me verzekeren dat deze controles op een degelijke en betrouwbare manier uitgevoerd worden, vermits er nu blijkbaar twee personeelsleden van het asielcentrum van Bevingen besmet zijn ?

2. Welke bijkomende maatregelen kunnen eventueel getroffen worden om verdere besmetting te voorkomen en opdat zulke situaties zich in de toekomst niet meer zouden voordoen ? U zal wellicht begrijpen dat dit voorval ook voor de nodige ongerustheid bij de Sint-Truidense bevolking gezorgd heeft.

3. Wat vindt u van het voorstel om desgevallend in het één of het ander asielcentrum een aparte vleugel in te richten voor asielzoekers die besmet zijn met tbc ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende inlichtingen te verstrekken.

1. Op het ogenblik van hun asielaanvraag worden asielzoekers systematisch onderzocht op tuberculose. Alle asielzoekers ouder dan vijf jaar krijgen een röntgenonderzoek van de thorax in de gebouwen van Dienst Vreemdelingenzaken. Deze foto's worden geïnterpreteerd door gespecialiseerde artsen van VRGT en FARES die zo snel mogelijk de nodige maatregelen nemen om eventuele zieke/besmettelijke personen te hospitaliseren. Kinderen onder de vijf jaar ondergaan geen röntgenonderzoek, zwangere vrouwen ook niet. Deze twee laatste groepen krijgen een tuberculinehuidtest wanneer ze in de opvangstructuur aangekomen zijn. Omwille van de verhoogde prevalentie van tuberculose in deze groep en verhoogde kans op het optreden van tuberculose in de eerste maanden/jaren na aankomst in het gastland worden alle asielzoekers op dezelfde manier onderzocht (RX of THT) na zes maanden/twaalf maanden/achttien maanden en vierentwintig maanden. Deze onderzoeken gebeuren in de lokale dispensaria van de VRGT of door de mobiele eenheid van deze organisatie. Analoge controles gebeuren in Wallonië door FARES.

In 2002 slaagden we erin om 92 % van de asielzoekers te screenen (zie jaarverslag van VRGT : www.vrgt.be). Alles wordt in het werk gesteld om dit percentage te verhogen.

2. Ik begrijp dat dit voorval ongerustheid heeft veroorzaakt bij de bevolking van Sint-Truiden. Anderzijds moet het ook duidelijk zijn dat het absoluut uitsluiten van een besmettingsrisico onmogelijk is. Er wordt geprobeerd om de resultaten van de screening zo snel mogelijk te bekomen, liefst nog dezelfde dag voor de asielzoekers naar de opvangstructuren vertrekken. Er wordt echter de voorkeur gegeven aan het screenen van alle asielzoekers boven het bekomen van het resultaat voor de asielzoekers de gebouwen van de Dienst Vreemdelingenzaken verlaten. De asielzoekers bij wie door de screening een vermoeden bestaat van open/besmettelijke tuberculose worden zo snel mogelijk gehospitaliseerd. Het is wellicht overbodig te zeggen dat het besmettingsrisico des te groter is naarmate het contact met de zieke intenser en frequenter is.

3. Asielzoekers met een open/besmettelijke tuberculose horen in een ziekenhuis tot het besmettingsrisico gecontroleerd is. Het creëren van een apart centrum voor mensen besmet met tuberculose lijkt mij niet zo'n goed idee. Het is immers zo dat niet iedereen die besmet is met tuberculose ziek is. Isolatie is alleen verantwoord voor personen met een besmettelijke vorm van tuberculose.