3-287/1

3-287/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

23 OKTOBER 2003


Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het Reglement van de Senaat teneinde toe te staan dat de vaste leden en plaatsvervangers van een vaste commissie vervangen worden door een ander lid van dezelfde fractie

(Ingediend door de heer René Thissen)


TOELICHTING


Dit voorstel wil de mogelijkheid invoeren voor de vaste leden en de plaatsvervangers van een vaste commissie om zich te laten vervangen door een ander lid van dezelfde fractie. Zo kan voorkomen worden dat een fractie afwezig zou zijn op een commissievergadering, wanneer de vaste leden of de plaatsvervangers niet aanwezig kunnen zijn ­ wegens overmacht, verplichte aanwezigheid van de plaatsvervangers in de vaste commissie(s), ... ­ maar er andere leden van deze fractie beschikbaar zijn. Het moet echter wel om een uitzonderingsmaatregel gaan.

Dit voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat gaat ruimschoots uit van het derde lid van artikel 22 van het Reglement van de Kamer, waar een vergelijkbare maatregel van toepassing is sedert 18 oktober 1979.

René THISSEN.

VOORSTEL VAN WIJZIGING


Art. 23

Artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat wordt aangevuld met het volgende lid :

« Bovendien kunnen de vaste leden van de commissies en hun plaatsvervangers zich laten vervangen door een ander lid van dezelfde fractie. In dit geval brengt de voorzitter van de betreffende fractie de voorzitter van de Senaat of de griffier hiervan schriftelijk op de hoogte, vóór de zitting van de commissie geopend wordt. De voorzitter van de commissie wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht. De vervanging wordt vermeld in de notulen. »

9 oktober 2003.

René THISSEN.