Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-70

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Financiėn

Vraag nr. 2614 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 23 januari 2003 (N.) :
Betekening van kadastrale inkomens van nieuwbouwwoningen. ­ Mededelingen op de bijgevoegde folder. ­ Vijfjaarlijkse vermindering van de onroerende voorheffing. ­ Aflevering van de kadastrale uittreksels.

In mijn vraag nr. 2-1300 van 18 mei 2001 vroeg ik u uitleg over de « Betekening van het kadastraal inkomen en beschikbaar materieel » (cf. Vragen en Antwoorden, Senaat, nr. 2-46 van 8 januari 2002, blz. 2409-2411). Sedert 2002 worden de bulletins met vermelding van het (nieuwe) kadastrale inkomen (KI) echter gedrukt op het « Centrum voor informatieverwerking » (CIV) van het Kadaster, om deze via de bevoegde controle te betekenen aan de belastingplichtigen (datum betekening : 25 april 2002). Dit gebeurde dus vóór 30 april van het jaar dat volgt op de ingebruikneming of de verhuring. Volgens de instructie AKRED nr. 44/2002 van 5 december 2002 gaan deze verzendingen thans in drie fasen gebeuren (rond de helft van de maand december 2002, rond de helft van de maand maart 2003 en na de afsluiting van alle mutatiedossiers van het mutatiejaar 2002). Om de eerste fase van deze betekeningen te kunnen uitvoeren werden rond de helft van de maand december 2002 grote hoeveelheden van de desbetreffende formulieren naar de bevoegde controles verzonden met (reeds) als datum van betekening : 16 januari 2003 (uiterste datum voor bezwaar : 17 maart 2003).

In de folder (nr. 229A/VL) die bij de betekening wordt gevoegd, is ook geen uitleg verstrekt over de vermindering van 50 % gedurende 5 jaar (beperkt KI) van de onroerende voorheffing (OV), voor diegene die een woning heeft doen bouwen of nieuw gebouwd heeft aangekocht (artikel 257 WIB 1992, § 2, 1o ­ artikel 3 van het Vlaams decreet van 9 juni 1998), en waar deze terecht kan om deze vermindering te bekomen.

Ook gebeurt het dat een belastingplichtige dient te betalen om een kadastraal uittreksel te bekomen om het KI te gaan bewijzen, dit bijvoorbeeld om een studietoelage kunnen te bekomen, zelfs als de belastingdienst voor Vlaanderen soms ver achter is met de inning van de OV (cf. Vlaams Parlement, Vragen en Antwoorden van 18 oktober 2002, schriftelijke vraag nr. 9 van 4 oktober 2002 van de heer Carl Decaluwé, blz. 478).

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Waarom worden deze betekeningen voortaan in drie verschillende fasen naar de bevoegde kadastercontroles overgemaakt, en kan op de processen-verbaal van schatting voortaan ook (zoals op de postvordering) niet het artikel van de kadastrale legger gedrukt worden ?

2. In hij er zich niet van bewust dat tijdens de eindejaarsperiode de burelen gesloten worden ? Kan er geen latere datum voorzien worden om deze bulletins te betekenen, daar in de bevoegde controles nog heel wat (controle)werk moet verricht worden alvorens deze verzonden worden ? Indien hij hiertoe niet bereid is, kan dan aan de bevoegde ambtenaren die voor deze verzending instaan, geen toegang verleend worden om tijdens deze periode in hun burelen het nodige werk uit te voeren, en hen compensatieverlof toe te kennen ?

3. Kan er geen overleg gepleegd worden met uw Vlaamse collega, de heer Dirk Van Mechelen, om de ambtenaren van de AKRED (sector Kadaster), via een omzendbrief uit te leggen welke formulieren er nu dienen gebruikt te worden om gedurende vijf jaar lang 50 % vermindering aan te vragen van deze onroerende voorheffing (grondbelasting) ?

4. Heeft de belastingdienst voor Vlaanderen toegang tot de centrale gegevensbank CADNET van de AKRED en de microfiches van het Kadaster, of hoe wordt deze in kennis gesteld van al de kadastrale gegevens ?

5. Kan de mogelijkheid onderzocht worden om een belastingplichtige gratis een kadastraal uittreksel te geven (bijvoorbeeld om een aanvraag tot studietoelage in te dienen), indien voornoemde dienst het betalingsverzoek laat uitstuurt, en hierdoor het KI niet tijdig gekend is ?

Antwoord : 1. Het eerste onderdeel van de vraag van het geachte lid heeft betrekking op de toename van het aantal fasen waarin de betekening van het kadastraal inkomen (KI) aan de belastingplichtige gebeurt die een nieuwbouwwoning heeft in gebruik genomen. Er werd inderdaad beslist de betekening van de kadastrale inkomens in drie in plaats van in twee fasen door te voeren. De hogere frequentie heeft tot doel de belastingplichtige zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het aan zijn goed toegekend KI.

Het proces-verbaal van schatting is de weerslag van de vaststellingen gedaan door de ambtenaar van het Kadaster en door de aanwijzende schatter, aangesteld door de burgemeester van de gemeente (koninklijk besluit van 10 oktober 1979 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen op het stuk van onroerende fiscaliteit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 januari 1980). De PV's moeten toelaten op een klare en bondige wijze de gewaardeerde gebouwen te identificeren. Alle vermeldingen die terzake zijn aangebracht moeten onmiddellijk verifieerbaar zijn door de aanwijzende schatter. Voor wat betreft de gegevens van de kadastrale legger geldt zulks niet.

In de praktijk is trouwens gebleken dat de huidige werkmethode vanwege de aanwijzende schatters geen aanleiding geeft tot enige opmerking of negatieve consideransen.

2. Voorafgaand aan een verzending gebeurt een eenvoudige verificatie van de notificatiebulletins, zonder verder diepgaand inhoudelijk onderzoek. Het summier en routinematig nazicht van de bulletins brengt geen onoverkomelijke werklast met zich mee, temeer daar ingevolge de verhoogde fasering het volume van de zendingen gelijkmatig over het jaar wordt gespreid.

3. In het Vlaamse Gewest behoort de inning van de onroerende voorheffing tot de exclusieve bevoegdheid van de Belastingdienst voor Vlaanderen. Deze dienst informeert de belastingplichtige duidelijk naar waar hij zich moet richten met betrekking tot bezwaarschriften, verminderingen en inlichtingen.

Het zou vanwege mijn administratie trouwens niet passend zijn in deze materie te interveniėren, aangezien de Vlaamse overheid terzake een proactief beleid toepast. In een informatieve folder van de Belastingdienst kan worden gelezen dat de eigenaar van een woning die recht heeft op een vermindering geen stappen moet ondernemen, aangezien deze automatisch zal worden toegekend.

4. Daar waar CADNET in de eerste plaats synoniem is van de interactieve updating van de kadastrale gegevens heeft de samenwerking tussen het Kadaster en de Belastingdienst voor Vlaanderen betrekking op een systematische geļnformatiseerde gegevensverstrekking die specifiek gericht is op de inning van de onroerende voorheffing. Het is vanzelfsprekend dat in deze context geen gebruik wordt gemaakt van het medium « microfilm ».

5. De eigenaars en huurders kunnen kosteloos en zonder schriftelijke aanvraag een mededeling verkrijgen van de gegevens die voorkomen op een uittreksel uit de kadastrale legger nr. 212AM van de goederen die zij bezitten of die zij huren (artikel 4 van het koninklijk besluit van 20 september 2002). De aanvraag tot het bekomen van een studietoelage moet niet worden gestaafd door een kadastraal uittreksel. De kadastrale gegevens die op dergelijke aanvragen moeten worden vermeld kunnen zowel bij de diensten van het Kadaster als bij het gemeentebestuur kosteloos worden bekomen.