2-1579/2

2-1579/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

3 APRIL 2003


Wetsontwerp tot toekenning van de eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR DE HEER GALAND


I. INLEIDING

Het wetsontwerp dat ter behandeling wordt voorgelegd aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging vormt het verlengstuk van een wetsvoorstel tot toekenning van de eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging. Het voorstel werd op 5 december 2002 bij de Kamer ingediend (stuk Kamer, nr. 50-2174/001), die het eenparig heeft aangenomen.

II. UITEENZETTING VAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING

Door het begrip veteraan in te voeren levert dit ontwerp de noodzakelijke wettelijke basis voor een statuut van nationale erkentelijkheid ten voordele van de personeelsleden en de voormalige personeelsleden van het departement van Landsverdediging die sedert de oorlog van Korea hebben deelgenomen aan bij koninklijk besluit bepaalde operaties, in de regel peacekeeping en peace-enforcing of humanitaire operaties. De veteranen van de oorlog van Korea en van de vorige conflicten genieten reeds uiteenlopende statuten van nationale erkentelijkheid.

Voorts geeft de invoering van het begrip veteraan tevens een wettelijke bepaling van de toekomstige begunstigden van het optreden van het Veteraneninstituut, dat tegelijkertijd via een tweede wetsontwerp wordt opgericht.

Terzelfder tijd voorziet het wetsontwerp in het dragen van de eretitel van veteraan, wat door de Koning kan worden beperkt, meer bepaald voor die personeelsleden die een strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen zonder dat zij evenwel de voordelen verliezen die eventueel verbonden zijn aan het statuut van nationale erkentelijkheid waarvan hierboven sprake.

III. ALGEMENE BESPREKING

Op de vraag van de heer Dedecker antwoordt de minister dat de betrokkenen de eretitel van veteraan voeren en dat zij reeds de financiŽle erkentelijkheid genieten.

IV. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING EN STEMMINGEN

De drie ontwerp-artikelen geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden.

Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur om mondeling verslag uit te brengen in de plenaire vergadering.

De rapporteur,
Pierre GALAND.
De voorzitter,
Marcel COLLA.