2-1158/11

2-1158/11

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

11 FEBRUARI 2003


Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens


AMENDEMENTEN


Nr. 144 VAN DE HEER MONFILS

(Subamendement op amendement nr. 18)

Art. 32bis (nieuw)

Het voorgestelde artikel 32bis wijzigen als volgt :

A. De punten a) en b) vervangen als volgt :

­ 1 vertegenwoordiger van de proefbank voor vuurwapens;

­ 2 vertegenwoordigers van een vereniging die de wapenhandel, de jacht en de schietsport vertegenwoordigt;

­ 1 vertegenwoordiger van de wapenmusea;

­ 2 vertegenwoordigers van een vereniging die de wapenfabrikanten vertegenwoordigt;

­ 1 vertegenwoordiger van een vereniging die de verzamelaars van wapens en munitie vertegenwoordigt;

­ 2 vertegenwoordigers van de Franstalige schietsportbonden;

­ 2 vertegenwoordigers van de Nederlandstalige schietsportbonden;

­ 2 vertegenwoordigers van de Franstalige jachtbonden;

­ 2 vertegenwoordigers van de Nederlandstalige jachtbonden;

­ 1 arts.

B. Het laatste lid vervangen als volgt :

« De Adviesraad geeft zijn advies ofwel op eigen initiatief ofwel op verzoek van de regering. Wanneer het de regering is die erom verzoekt, moet het advies binnen twee maanden worden gegeven anders wordt het advies geacht te zijn gegeven. »

Verantwoording

Dit subamendement strekt ertoe de politieke overheid uit de Adviesraad uit te sluiten die er oorspronkelijk deel moest van uitmaken en de raad open te stellen voor andere betrokkenen opdat die er hun standpunt kunnen meedelen.

Er is een termijn opgenomen waarbinnen het advies moet worden verleend opdat de Adviesraad de besluitvorming van de politieke overheid niet kan blokkeren.

Philippe MONFILS.

Nr. 145 VAN MEVROUW THIJS

(Subamendement op amendement nr. 100)

Art. 20

A. Na het woord « schietstand » de woorden « of jachtterrein » invoegen.

B. Na de woorden « een trekkerslot » de woorden « of een equivalente beveiliging » invoegen.

Verantwoording

Precisering van de in amendement nr. 100 vervatte voorwaarden.

Erika THIJS.

Nr. 146 VAN DE HEER MONFILS

(Subamendement op amendement nr. 127)

Art. 29bis (nieuw)

Aan dit artikel een nieuw lid toevoegen, luidend :

« Wordt de uitspraak niet binnen die termijn gedaan, dan wordt ze geacht gunstig te zijn. »

Nr. 147 VAN DE HEER MONFILS

(Subamendement op amendement nr. 128)

Art. 29ter (nieuw)

Aan dit artikel een nieuw lid toevoegen, luidend :

« Wordt die uitspraak niet binnen die termijn gedaan, dan wordt ze geacht gunstig te zijn. »

Philippe MONFILS.

Nr. 148 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

(Subamendement op amendement nr. 131)

Art. 37

In punt a), het voorgestelde lid doen voorafgaan door de volgende bepaling : « De vergunning kan maar worden verleend voorzover wordt voldaan aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 10, § 3. »

Nr. 149 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

(Subamendement op amendement nr. 131)

Art. 37

In punt b), in het voorgestelde lid, het woord « onklaar » vervangen door het woord « inoperationeel ».

Nr. 150 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

Art. 37

In de laatste zin van § 2 de woorden « mits hij meerderjarig is en geen veroordelingen heeft opgelopen zoals bedoeld in artikel 4, § 4 » vervangen door de woorden « mits hij voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 10, § 3 ».

Nr. 151 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

(Subamendement op amendement nr. 54)

Art. 29

In de voorgestelde tekst, het zinsdeel « De Koning organiseert binnen de federale wapendienst » vervangen door de woorden « De federale wapendienst organiseert ».

Verantwoording

Deze opleiding dient niet bij koninklijk besluit georganiseerd te worden, ze wordt via dit amendement als bevoegdheid toegewezen aan de federale wapendienst.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 152 VAN DE HEER DUBIÉ

(Subamendement op amendement nr. 144 van de heer Monfils)

Art. 32bis

Dit artikel wijzigen als volgt :

A. In het eerste lid het getal « 16 » vervangen door het getal « 18 ».

B. De voorgestelde lijst aanvullen als volgt :

« ­ 2 vertegenwoordigers van NGO's die strijden tegen de proliferatie van wapens. »

Nr. 153 VAN DE HEER DUBIÉ

(Subamendement op amendement nr. 18 van de heer Monfils)

Art. 32bis

In het eerste lid van het voorgestelde artikel 32bis, het getal « 16 » vervangen door het getal « 18 ».

Josy DUBIÉ.

Nr. 154 VAN DE HEER ISTASSE

Art. 7

De aanhef van het eerste lid van dit artikel doen luiden als volgt :

« Met uitzondering van erkende rechtspersonen mag niemand verboden wapens vervaardigen, ... ».

Verantwoording

Leest men artikel 7 van het wetsvoorstel samen met artikel 3, § 1, 3º, dat als verboden wapens beschouwt wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, dan voert men een verbod in om in België wapens voor militair gebruik te vervaardigen, te verkopen, in te voeren, enz. ook door industrieën zoals FN Herstal die erkend zijn en waarop controle wordt uitgeoefend.

Er moet dus een uitzondering komen opdat erkende en gecontroleerde bedrijven kunnen blijven functioneren.

Jean-François ISTASSE.