2-1376/4

2-1376/4

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

16 JANUARI 2003


Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 37 VAN MEVROUW LIZIN

Art. 6

In de onder het 1º voorgestelde § 1bis, het getal « 2015 » vervangen door het getal « 2003 ».

Verantwoording

Zelfde verantwoording als bij amendement nr. 3.

Nr. 38 VAN MEVROUW LIZIN

Art. 9

In de tweede volzin van dit artikel de woorden « van de productieprijzen » vervangen door de woorden « van de prijs voor de verbruiker, en/of op de veiligheid van de bevolking en van de werknemers en/of ».

Verantwoording

Het advies moet slaan op de drie belangrijkste aspecten die een invloed kunnen hebben op de beslissing om overmacht te hanteren. Elk van de drie aangehaalde redenen moet voldoende zijn om het mechanisme van overmacht op gang te brengen.

Anne-Marie LIZIN.

Nr. 39 VAN DE HEER THISSEN EN MEVROUW WILLAME-BOONEN

Art. 9

In de eerste volzin van de Franse tekst van dit artikel tussen het woord « nécessaires, » en de woorden « sans préjudice », de komma schrappen.

Verantwoording

Teneinde de Franse tekst in overeenstemming te brengen met de Nederlandse tekst en zodoende de Franse tekst te verduidelijken, behoort de komma tussen het woord « nécessaire, » en de woorden « sans préjudice » te verdwijnen.

René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring
van het verslag


Art. 4

­ Nr. 6 : van de heer Caluwé.

Art. 5

­ Nrs. 7 en 8 : van de heer Caluwé.

­ Nr. 17 : van de heer Vandenberghe

Art. 6

­ Nr. 9 : van de heer Caluwé.

­ Nr. 18 : van de heer Vandenberghe.

­ Nr. 34 : van de heer Thissen en mevrouw Willame-Boonen.

Art. 6bis (nieuw)

­ Nr. 10 : van de heer Caluwé.

Art. 7

­ Nr. 11 : van de heer Caluwé.

­ Nr. 19 : van de heer Vandenberghe.

Art. 9

­ Nrs. 12 en 13 : van de heer Caluwé.

­ Nr. 36 : van de heer Thissen en mevrouw Willame-Boonen.

Art. 9bis (nieuw)

­ Nr. 5 : van mevrouw Lizin.

Art. 11 (nieuw)

­ Nr. 20 : van de heer Vandenberghe.