2-1087/9

2-1087/9

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

12 DECEMBER 2002


Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 118 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE EN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 2

In het voorgestelde artikel 488bis, b), 3, tweede lid, tussen de eerste en de tweede zin, de volgende zin invoegen :

In de regel roept hij ook de beschermde persoon op.

Verantwoording

Het is spijtig dat de wet er niet in voorziet dat wanneer de vrederechter een voorlopig bewindvoerder aanstelt ter vervanging of opvolging van een eerdere bewindvoerder, de mening van de beschermde persoon niet wordt gevraagd, terwijl deze wel bij het afleggen van zijn verklaring voor de notaris [artikel 488bis, b), 2], zijn voorkeur mag te kennen geven.

De voorgestelde invoeging voorkomt dat de beschermde buiten zijn wil wordt opgezadeld met een voorlopig bewindvoerder die hij niet wenst. De vrederechter blijft evenwel het laatste woord hebben.

Nr. 119 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE EN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 2

In het voorgestelde artikel 488bis, b), 6, laatste lid, de woorden Indien ja, vervangen door de woorden Indien dit het geval is .

Verantwoording

Het gaat hier om een louter taalkundige verbetering. De bewoording indien ja is slecht Nederlands.

Nr. 120 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE EN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 2

In het voorgestelde artikel 488bis, b), 7, zesde lid, eerste zin, de woorden in die hoofdstuk vervangen door de woorden overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk .

Verantwoording

Het gaat hier om een louter taalkundige verbetering. De bewoording in die hoofdstuk is slecht Nederlands.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Hugo VANDENBERGHE.