Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-56

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 2104 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 16 mei 2002 (N.) :
Erfrechtverklaringen en akten van bekendheid. ­ Vermelde bedragen. ­ Aanpassing. ­ Jaarlijkse indexering.

Door de omzendbrief van 15 februari 1979 ­ Bestuur der wetgeving, referentie 7/61.720/P, heeft uw geachte voorganger wijlen de heer R. Van Elslande, in overeenstemming met de minister van Financiėn, meegedeeld dat de gemeentebesturen wat de « erfrechtverklaringen » en de « akten van bekendheid » betreft, de maximumbedragen van 20 000 frank mogen aanpassen tot 30 000 frank, wanneer zij deze afgeven aan personen met een gering inkomen. Hierin werd ook verwezen naar de vroegere dienstbrieven van 20 november 1946, 18 maart 1947, 4 augustus 1948, 15 januari 1965 en 29 oktober 1975, met hetzelfde kenmerk.

Wanneer het echter over bedragen gaat die hoger zijn, dan dient er steeds contact opgenomen te worden met het vredegerecht (cf. artikel 600 van het Gerechtelijk Wetboek), waardoor ongetwijfeld de gerechtelijke achterstand aldaar enkel en alleen maar kan vergroot worden. Hierbij dient er opgemerkt te worden dat bij het opmaken van een dergelijke akte er steeds twee (meerderjarige) personen [geen (on)rechtstreekse erfgenamen] dienen aanwezig te zijn (iedereen kan zo maar niet afwezig blijven op zijn werk), en dat hiervoor in principe 30 euro opstalrecht moet betaald worden. Wanneer er later om de een of andere redenen een tweede dergelijke akte nodig is, is het zelfs niet uitgesloten dat deze procedure opnieuw volledig moet doorlopen worden en dat de rechten ook weer verschuldigd zijn.

Inmiddels is voornoemd bedrag bijna een kwarteeuw niet meer gewijzigd, en is dit reeds volledig achterhaald, daar de sommen van sociale uitkeringen ondertussen aanzienlijk zijn gestegen, maar in de loop der tijd gebeurde helaas ook hetzelfde met de begrafeniskosten.

Graag had ik van de minister het volgende vernomen :

1. Bent u bereid om, om voornoemde redenen, bovenvermeld bedrag uiteindelijk op een zeer redelijke wijze aan te passen, nadat u hierover overeenstemming heeft bereikt met uw federale collega van Financiėn ?

2. Zo ja, ben u bereid om dit bedrag te verhogen tot bijvoorbeeld 5 000 euro, zodat de nabestaanden zonder veel kosten of moeite deze documenten kunnen bekomen bij hun gemeentebestuur ?

3. Zo ja, bent u bereid om dit bedrag jaarlijks te laten indexeren, zodat dit bijvoorbeeld het geval is voor de bedragen die vastgesteld zijn inzake loonsoverdracht (cf. artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek) ?

4. Vanaf welke datum bent u bereid om de aanpassing van dit nieuwe bedrag reeds te laten ingaan, en hierbij duidelijk te omschrijven welke datum van belang is (datum van het overlijden en/of datum van het opmaken van de akte) ?

5. Zal u hierover een omzendbrief uitvaardigen en deze ter kennisgeving laten verschijnen in het Belgisch Staatsblad, zodat ook heel wat sociale instellingen hiervan kunnen kennis nemen ?

6. Bent u bereid om de hogere toeziende voogdijoverheid op de lokale besturen hierover ook dadelijk in te lichten, en te vragen dit aan de gemeentebesturen dringend mee te delen ?

7. Meent u eventueel toch redenen te hebben om dit onmiddellijk rechtstreeks ter kennis te brengen van de gemeentebesturen, en ook best aan de OCMW's ?

8. Bent u bereid om de vredegerechten ook zo spoedig mogelijk hierover in te lichten door middel van een omzendbrief met duidelijke toelichting ?