2-1111/3

2-1111/3

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

9 JULI 2002


Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet


AMENDEMENTEN


Nr. 7 VAN DE HEER COLLA

Een nieuwe considerans M invoegen, luidende :

« M. Erkennend dat China ook een aantal positieve maatregelen getroffen heeft; »

Nr. 8 VAN DE HEER COLLA

(Subamendement op amendement nr. 5 van de heer Dallemagne c.s.)

De tekst doen luiden als volgt :

« 3.6. initatieven die de regering van de Volksrepubliek China ertoe aanzetten, via onderhandelingen, Tibet een statuut te geven dat de Tibetanen reėle autonomie waarborgt. »

Marcel COLLA.

Nr. 9 VAN DE HEER DEVOLDER

Punt 5 van het dispositief doen luiden als volgt :

« 5. Verzoekt zijn voorzitter deze resolutie over te zenden aan de Dalaļ Lama, aan de president en het Parlement van de Volksrepubliek China en andere betrokkenen. »

Jacques DEVOLDER.