Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-45

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid (Economie)

Vraag nr. 1604 van de heer Thissen d.d. 17 oktober 2001 (N.) :
Raad voor de mededinging. Banksys. Tarieven die worden toegepast ten aanzien van de handelaars.

Op donderdag 7 juni 2001 stelde ik u een vraag met betrekking tot de tarieven die Banksys ten aanzien van de handelaars toepast.

In uw antwoord kondigde u aan dat er binnen een periode van vijf tot zes weken een gefundeerd advies van de Raad voor de mededinging zou komen aangaande praktijken die Banksys toepast en die zouden kunnen wijzen op een situatie van dominantie.

Zou u mij kunnen zeggen welk advies de Raad voor de mededinging heeft gegeven na zijn onderzoek en welke maatregelen u denkt te nemen om ervoor te zorgen dat die praktijken minder zware gevolgen hebben voor de kleinhandelaars ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierbij het antwoord te vinden op de gestelde vraag.

Ik heb inderdaad de Dienst voor de mededinging gevraagd een onderzoek te openen naar de praktijken van Banksys inzake elektronische betalingen.

De dienst heeft mij op de hoogte gehouden over de ondernomen stappen zonder mij nochtans het resultaat van haar ondervragingen mee te delen.

Het is inderdaad zo dat elk onderzoek beheerst wordt door strikte procedureregels. Het onderzoek is vertrouwelijk en het is slechts op voorwaarde dat de Raad voor de mededinging het nodig acht, dat de klager een kopie van het gemotiveerd verslag van de verslaggever ontvangt en het onderzoeksdossier mag inkijken. De minister is echter geen klagende partij.

Momenteel is de onderzoeksfase nog niet afgesloten.

Wanneer dit het geval zal zijn, zal de Dienst voor de mededinging aan de verslaggever een verslag voorleggen waarin haar vaststellingen en besluiten zullen omschreven worden.

Daarna is het de taak van de verslaggever, voor zover hij besluit dat er bezwaren zijn tegen Banksys, om de punten van bezwaar voor te bereiden en mee te delen aan de betrokken onderneming.

Met toepassing van artikel 24, 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, roept de verslaggever de betrokken onderneming op zodat zij haar opmerkingen kan voorleggen.

Na dit verhoor stelt de verslaggever een gemotiveerd verslag op waarin de bovenvermelde punten van bezwaar behouden of verworpen worden, al naargelang het geval. Dit gemotiveerd verslag wordt ter kennis gebracht aan de betrokken onderneming die dan over een termijn van een maand beschikt, vr de hoorzitting door de Raad voor de mededinging, om zijn verdediging voor te bereiden.

Na deze termijn hoort de Raad voor de mededinging de partijen en onderzoekt ze de zaak.

Zonder vooruit te willen lopen op het vervolg van de procedure, wens ik er u aan te herinneren dat beroep tegen een beslissing van de Raad voor de mededinging mogelijk is bij het hof van beroep te Brussel.

Rekening houdend met al deze stappen, wordt er geen beslissing van de Raad voor de mededinging verwacht voor begin 2002.

Toch heeft de pers intussen, begin oktober, er gewag van gemaakt dat Banksys vanaf 1 januari 2002 reeds een nieuw tarief zou toepassen waarvan vooral de kleinere gebruikers zouden profiteren.