2-934/3

2-934/3

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

14 MAART 2002


Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 34 VAN DE HEREN ISTASSE EN MAHOUX

Art. 7

Het zesde lid van artikel 161ter, § 5 nieuw, vervangen als volgt :

« Deze leden worden, op voorstel van de representatieve vakorganisaties, benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. »

Verantwoording

Het spreekt vanzelf dat de vakorganisaties zelf hun vertegenwoordigers moeten kunnen aanwijzen. Hun onafhankelijkheid en hun representativiteit staan immers op het spel. Er is dan ook geen reden om ze te laten benoemen op voorstel van de minister die bevoegd is voor de spoorwegen.

De leden van het oriënteringscomité worden trouwens aangewezen door de gewesten die zij vertegenwoordigen, wat niet meer dan normaal is. Bijgevolg moet de aanwijzingsprocedure van artikel 161ter mutatis mutandis overeenstemmen met die van artikel 161quater.

Jean-François ISTASSE.