Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 1716 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 29 november 2001 (N.) :
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid. ­ Informatiecentrum voor de sekten.

Uit een vorige maand gepubliceerd Amerikaanse regeringsrapport over godsdienstvrijheid (International Religious Freedom Report 2001) blijkt dat de Amerikaanse ambassade-autoriteiten de activiteiten van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties nauwlettend volgen en daartoe onder meer regelmatig overleg voeren met de leiding van het adviescentrum.

Uit de rapportage blijkt dat de houding vanwege de Amerikaanse ambassade ten opzichte van ons sektenbeleid kritisch is.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Welke punten van kritiek zijn er in de afgelopen jaren, sinds het aanvaarden van het sektenrapport, van Amerikaanse zijde geuit ?

2. Welk gevolg is er telkens aan deze kritiek gegeven ? Kennelijk informeert het informatiecentrum de Amerikaanse ambassade-autoriteiten met een zekere regelmaat over het gevoerde beleid.

3. Welk karakter (en welke status) heeft het regelmatige overleg tussen de ambassade en het informatiecentrum ?

4. Kan de informatie die met het ambassadepersoneel gedeeld wordt, gezien de gevoeligheid ervan voor de grondrechten van de inwoners van dit land, voortaan ook gedeeld worden met de verkozenen van deze assemblée of met die van de Kamer ?

5. Wanneer wordt het eerste activiteitenverslag van het informatiecentrum bekend ?