Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1713 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 29 november 2001 (N.) :
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid. ­ Verlening van visa door België.

Uit het op België betrekking hebbende gedeelte van het Amerikaanse regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid (International Religious Freedom Report 2001) blijkt dat er zich problemen voordoen bij het verlenen van visa aan zogeheten « zendelingen » van de Mormoonse Kerk.

Blijkens dit rapport waren de problemen volgens de Belgische regering een onbedoeld gevolg (« an unintended result ») van de nieuwe wetgeving uit 1999 inzake de toelating van arbeidskrachten vanuit het buitenland. In het Amerikaanse rapport wordt deze aangelegenheid als nog onopgelost voorgesteld.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Welke reglementering wordt in het rapport bedoeld ?

2. Hoe wordt de regeling in de praktijk toegepast ten aanzien van personen die zich als bedienaar van een eredienst of religieuze beweging in ons land wensen op te houden als « zendeling », priester, imam, en dergelijke meer ?

3. Hoe wordt gehandeld (en welke voorwaarden worden er opgelegd) ten aanzien van kandidaten die geacht worden te behoren tot de erkende godsdiensten ?

4. Hoe wordt gehandeld (en welke voorwaarden worden er opgelegd) ten aanzien van niet-erkende godsdiensten ?

5. Welke niet-erkende genootschappen wensten tot op heden geestelijke activiteiten of pastorale arbeid te verrichten, daarbij een beroep doende op personeel van buiten de Europese Unie ?

6. Hoeveel visumaanvragen van religieuze aard werden sedert 1999 ingediend ? Hoeveel werden er geweigerd en hoeveel toegewezen ? Tot welke genootschappen/organisaties behoorden de afgewezen respectievelijk begunstigde personen ?

7. Welke « onbedoelde gevolgen » heeft deze reglementering in haar toepassing ? Is daarvoor een definitieve oplossing in de maak ? Welke oplossing werd gevonden of voor welke oplossing opteert de regering ? Vergt deze een wetswijziging ?

8. Wordt bij het visabeleid ten aanzien van bedienaars van de eredienst rekening gehouden met informatie, afkomstig van overheidsorganen, actief op het domein van de sektenproblematiek ? Zo dit het geval zou zijn, is deze informatie medebepalend voor de uitkomst, namelijk het al dan niet verlenen van het visum ?