2-926/4

2-926/4

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

6 FEBRUARI 2002


Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 2 VAN DE HEREN MOENS EN SIQUET

Art. 6

Dit artikel wijzigen als volgt :

A. Het eerste lid vervangen als volgt :

Als de bijdrageplichtige gedurende het kalenderjaar 1999 niet n of meerdere binnenlandse leveringen van olieproducten heeft uitgevoerd, waardoor hij, in het jaar 2000, onderworpen is aan de opslagverplichting opgelegd door het voornoemd koninklijk besluit van 11 oktober 1971, wordt de bijdrage berekend volgens de regels van het vorige artikel, maar op basis van de tonnage van olieproducten die de bijdrageplichtige moest opslaan in 2001, overeenkomstig het voornoemd koninklijk besluit. Wanneer de bijdrageplichtige gedurende 1999 en 2000 geen enkele binnenlandse levering heeft uitgevoerd die aanleiding geeft tot aangifte, wordt de bijdrage berekend op basis van de tonnage van olieproducten die de bijdrageplichtige moet opslaan in 2002. Wanneer in de jaren 1999 tot 2001 geen enkele binnenlandse levering werd uitgevoerd die aanleiding geeft tot aangifte, wordt de bijdrage berekend op de tonnage van olieproducten die de bijdrageplichtige moet opslaan in 2003.

B. Het derde lid vervangen als volgt :

Deze bijdrageplichtige wordt niettemin vrijgesteld van de bijdrage indien hij in een verzoekschrift dat hij bij de minister van Economische Zaken vr het verstrijken van de in artikel 4 bedoelde termijn indient, bewijst dat geen van zijn rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouders of verbonden onderneming in de zin van de wetgeving met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen vermeld in artikel 5, verplicht was de voorgeschreven jaarlijkse aangifte met betrekking tot de tonnage van de binnenlandse leveringen per categorie die werden uitgevoerd in de loop van 1999, in te dienen.

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe de vorige tekst technisch te verbeteren zonder de geest noch de draagwijdte ervan te veranderen.

Guy MOENS.
Louis SIQUET.